Aktør Prosjektering AS starter på vegne av grunneierne opp arbeidet med reguleringsplan for Kromma steinuttak. Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter på det kommende planarbeid fram til fristen den 15. august 2019. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningsloven § 12-8.

Beskrivelse av planområdet og planarbeidet

Planområdet er på ca. 65 dekar og ligger ved Litjevannet overfor Jøvika. Det vil bli regulert til masseuttak og adkomstvei. Forslagstiller ønsker å utvide eksisterende område for Kromma steinuttak. Formålet med planen er å kunne fortsette nødvendig masseuttak, primært for å dekke behov for utfyllingsmasser i nærområdet (sør- Senja), blant annet til nærliggende akvakulturanlegg på land. Dette anlegget ligger ca 700 m i luftlinje fra masseuttaket. Den nærmeste bebyggelse vil selvsakt i perioden uttaket er i drift, oppleve noe ulempe med støy og støv, og tiltak for å avhjelpe ulempene i størst mulig grad må beskrives og iverksettes.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutnytting (BRU 3) samt noe LNFR område i tilknytning til adkomstvei og produksjonsområde (knusverk, mellomlagring av knust stein og vegetasjonsdekke).

Har du spørsmål eller kommentarer? Disse sendes til: Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post monica@aktorprosjektering.no innen 15.8.19. Kontaktperson er Monica Schultz, telefon 920 67 288.

Kopi av uttalelse kan sendes til: postmottak@tranoy.kommune.no

Eller til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik