Elever som ikke har, eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kap. 5 i opplæringsloven. Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge ei sakkyndig vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).