Generell orientering

For Tranøy kommunale barnehager er det fastsatt vedtekter. Dere bør gjøre dere kjent med disse før det søkes plass i barnehagen. Dersom dere søker plass til flere barn fra samme familie, ber vi om at dere bruker ett skjema for hvert barn.

Barn bosatt i Tranøy kommune beholder barnehageplassen fram til skolestart. Barnehagene i Tranøy gir tilbud til barn i alderen 0-6 år. Det kan søkes hel plass, 80 % plass, 60 % plass, 50 % plass eller 40 % plass. Nærmere orientering om barnehagetilbudet kan dere få hos den enkelte barnehage.

Ved hovedopptak blir barnehageloven § 12 a. Rett til plass i barnehage ivaretatt:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Foreldrebetaling

Betaling for opphold og kost blir fakturert med 11 månedlige terminer pr år slik det framgår nedenfor.

Barnehageavgift:

100 % plass:       2 910 kr
80 % plass:          2 330 kr
60 % plass:          1 745 kr
50 % plass:          1 455 kr
40 % plass:          1 165 kr

Kostpenger:

100 % plass:       305 kr
80 % plass:          240 kr
60 % plass:          180 kr
50 % plass:          150 kr
40 % plass:          120 kr

 

Det er to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt:

  1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
  2. Gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer

Søknadsskjema fås i barnehagene eller på kommunens hjemmeside www.tranoy.kommune.no. Barnehagene kan gi nærmere orientering om disse ordningene.

Utfylling av søknadsskjemaet

Kommentarer/rettledning til utfylling av søknadsskjemaet:

  • Husk å fylle ut alle felt som gjelder barnets og foresattes personalia.
  • Kryss av for om det gjelder ny søker eller utvidelse av plass for barn som går i barnehage.
  • Dersom barnet har søsken i barnehage eller skolefritidsordning gis det søskenmoderasjon. En betaler full pris for det barnet som har det største tilbudet, og får 50 % moderasjon for det eller de øvrige barna. Det gis ikke moderasjon på kostpengene.
  • Rett til plass i barnehage: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, har rett til å få plass i barnehage fra august dersom søknadsfristen ved hovedopptak er overholdt. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, ikke en spesiell barnehage.
  • Prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også rett til prioritet ved opptak i barnehage.
  • Opptaksmyndighetene forholder seg kun til de opplysningene som er gitt på søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg.
  • Husk å underskrive søknaden!

Alle søkere blir tilskrevet etter at opptak er gjort.

Søknaden sendes:

Tranøy kommune
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

Søknadsfrist: 31. mars 2018.

Hilsen

Barnehagene