Søker:

Salmar Settefisk AS

Søknaden gjelder

Tillatelse til produksjon av inntil 17,2 mill. Stk. Sjødyktige settefisk. Biomasse 4000 tonn. Klekkeri, Yngelanlegg og settefiskanlegg.  

Ferskvannskilde

Storelvvassdraget og Litjevannet

Sjøvannsinntak

Gjøvik, alt inntaksvann desinfiseres

Utslipp

Til resipient i sjø i Gjøvik. 20 m dybde til bunn

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 8.1.2020 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler før 1.1.2020 rettes til Tranøy kommune telf. 77 87 40 00, eller e-mail: postmottak@tranoy.kommune.no, etter 1.1.2020:  post@senja.kommune.no

Rådmannen