Midt-Troms Friluftsråd har fått tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen og Troms Fylkeskommune til Turskiltprosjektet, et landsomfattende prosjekt der man kan få støtte til å skilte utvalgte turruter i nærområdet. «Turskiltprosjektet» har (i korte trekk) som mål både å begrense slitasje - og bidra til økt ferdsel, gjennom tilrettelegging, kanalisering av ferdsel og vedlikehold av utvalgte turruter.                               

I den forbindelse inviterte Midt-Troms Friluftsråd sammen med Tranøy kommune til møte 9.april for å drøfte muligheten for skilting av ulike turstier i det nevnte området. Der ble det også lagt fram forslag til skiltplan. Se vedlagt bakgrunnsinfo med kartutsnitt. Vi ønsker en god dialog med berørte grunneiere så vi får tilbakemelding på hvilke av de aktuelle stiene det er ønskelig å skilte- og for hvilken aktivitet.

Midt-Troms Friluftsråd ønsker derfor tilbakemelding/bekreftelse fra grunneierne om det kan skiltes på deres eiendom i forbindelse med Turskiltprosjektet i nordre Tranøy, jfr. vedlagt kart (bakgrunnsinfo). Vi ber om en tilbakemelding innen 27.05.2019.

Dersom vi ikke får noen tilbakemeldinger fra de berørte grunneiere innen oppgitt frist, anser vi at det ikke foreligger noen innvendinger mot skilting i det aktuelle området. Berørte grunneierlag vil få tilsendt forslag til grunneieravtale per mail ila mai.

Dersom det skulle være noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss i Friluftsrådet.

Med hilsen
Ingvild Blomseth Helgesen
Prosjektmedarbeider Midt-Troms Friluftsråd

Vedlegg: