Fellesnemnda for etablering av Senja kommune har på delegert myndighet vedtatt i sak 64/19, den 16.10.19 at gebyrforskriften legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker.

Forskriften skal sikre at Senja kommune kan få dekket respektiv andel av sine kostnader for saksbehandling av de forskjellige sakstyper.

Gebyrene omfatter kostnader for sakstyper som f.eks. private detaljreguleringsforslag, byggesak/deling, oppmåling, dispensasjoner, utslippssøknader, konsesjonssøknader, m.fl..

Gebyret er regnet ut fra faktiske kostnader, og det blir utsted til tiltakshaver/rekvirent.

Gebyrregulativet vil være gjeldende fom. 1.1.2020, og i forskriften er det innlemmet en bestemmelse som sikrer at gebyrsatsene kan pris indeksreguleres hvert år uten politisk behandling.

Gebyrforskriften er lagt ut på hjemmeside til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune og på hjemmeside til Senja 2020 www.senja2020.no

Høringsfrist: 15.11.2019

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes eller postmottak@lenvik.kommune.no

Innspill og merknader merkes med «Gebyrforskrift pbl, jordloven, m.fl. Senja kommune».