In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Selvbygger

Generelt

Beskrivelse

Drømmer du om å bygge din egen garasje, helårs eller fritidsbolig, uthus eller tilbygg? Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. Men du må i så fall ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring. Du må også kunne sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk.
Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.
 

Målgruppe

Bolig og eiendom.

Kriterier/vilkår

Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes. Andre forhold som kan tillegges vekt er om du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk eller deltatt på relevante kurs.
Byggetiltaket kan være:

  • Enebolig (i særskilte tilfeller).
  • Deler av bolig.
  • Grunnmur.
  • Innvendig arbeid.

Tiltaket må være til eget bruk. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innebefattet
 

Pris for tjenesten

 

 

Eksterne lenker

 
Statens bygningstekniske etat:
http://www.be.no/
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Forvaltningsloven:http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
Plan- og bygningsloven:http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=plan*&&
Forskrift om byggesak § 6-8:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html - 6-8

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om det å være selvbygger. Da får du også mer informasjon om hvilken kompetanse som kreves for å få godkjent ansvarsrett som søker, prosjekterende og utførende med tilhørende kontrollfunksjoner. Hvis du bare ønsker godkjennelse som ansvarlig utførende (som er det mest vanlige), må du også ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen knyttet til selve byggetiltaket.
Søknad om ansvarsrett skal følge søknaden om tillatelse. Søknad om tillatelse kan også deles opp. Når prosjekteringen er ferdig, søkes det da først om en rammetillatelse som avklarer rammene for tiltaket. Deretter - når ansvarlig foretak for utførelse og eventuell kontroll er bestemt, søkes det om igangsettingstillatelse. Når igangsettingstillatelsen er gitt, kan du sette i gang arbeidet. Det er naturlig at søknad om ansvarsrett i dette tilfellet følger søknaden om igangsettingstillatelse (etter at rammetillatelsen foreligger).

Vedlegg:
Dokumentasjon på erfaring og kompetanse.
 

Søknadsskjema

 

Søknadsfrist

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.
Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt forutsatt at det du søker om ikke er i strid med reglene.
 


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Ted Skoglund
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Ted Skoglund

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 20.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn