In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Reguleringsplan - Rett til å fremme forslag

Generelt

 

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter.

Kriterier/vilkår

  • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i vedtatt områderegulering.
  • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge.
  • Risiko og sårbarhetsanalyse skal utarbeides av alle planer som gjelder utbygging.
  • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensanalyse. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides.

Utbygging må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år om gangen.
 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for tjenesten

 

Samarbeidspartnere

Du må varsle berørte offentlige organer og andre interesserte når planarbeidet settes i gang. Det samme gjelder registrerte grunneiere i planområdet.

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Lover:

Plan- og bygningsloven

Forskrifter:

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om tidsfrister etter plan- og bygningsloven
Kart- og planforskriften

Retningslinjer:

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslov

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. I forbindelse med dette møte vil du motta en startpakke for utarbeiding av reguleringsplaner.
Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du dette til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt.

Klagemulighet

Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Audun Sivertsen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Audun Sivertsen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 15.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn