Reguleringsplan for Vikadalen, Plan ID1927201804, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 03.07-19, sist revidert 30.10-19 egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12 med de endringer som fremkommer i saksframlegget, punkt 1 til 10.

Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, jfr. Forvaltningsloven kap. VI.

Klage fremmes skriftlig til fylkesmannen, men sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik, eller på e-post postmottak@tranoy.kommune.no . Etter 01.01-20 sendes klagen til Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes, eller post@senja.kommune.no  Klagefrist settes til fredag 10. januar 2020.

Med  hilsen
Tranøy kommune

Alf Rørbakk
rådmann

Vedlegg:

Adresseliste

Møteprotokoll og saksframlegg sak 49/19

Reguleringskart datert 03.07-19, revidert 30-10-19

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse