Detaljreguleringsplan for Finneset gnr 41 bnr 5, Plan ID 1927201701, med planbeskrivelse datert 19.7.17, plankart datert 2.5.17, reguleringsbestemmelser datert 6.12.17, ROS analyse datert 19.7.17 med geoteknisk vurdering utført av Sea-Service AS egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.

Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Sakens dokumenter er tilgjengelige her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, jfr. Forvaltningsloven kap. VI. Evt. klager og krav om erstatning/innløsning sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.

Rådmannen