In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Planer

Kommunen styres gjennom en rekke ulike planer. Kommunens plansystem er i dag uoversiktelig og det er behov for å utforme et mer oversiktlig plansystem som bidrar til god og effektiv styring. I menyen til venstre finner du oversikt over ulike planer som finnes i kommunen

Se også:

Andre planer, utredninger/prosjekter
Kommunedelsplaner
Kommuneplanen
Reguleringsplaner
Sektorplaner og temaplaner

 

1. PLANSYSTEM

POLITISK FORANKRING AV PLANARBEIDET
For å sikre demokratisk styring av kommunen, bør alt planarbeid forankres i politiske vedtak. Det bør også være politisk deltakelse i planarbeidet og planene må behandles og vedtas politisk.

I kommunen vil det være behov for andre typer planer som handlingsplaner, prosjektplaner og forvaltningsplaner. Det vil også være behov for å foreta utredninger på viktige problemstillinger.

Plansystem Tranøy kommuneKommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som skal gi rammer for utviklingen av kommunen. Kommuneplanen vil derfor være styrende for annet planarbeid i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel og et handlingsprogram. Planene skal revideres etter faste årevise rutiner. I Tranøy ivaretas kravet om handlingsprogram av fireårig økonomiplan og årsbudsjett.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen av kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen samordner sektorenes planleggingen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens mål og strategier skal gjennomføres.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen fastsetter den framtidige arealbruken i kommunen og er styrende for videre planarbeid som skjer som kommunedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner.
Kommuneplanens arealdel gjennomføres gjennom arealdisponeringer og utbyggingsprosjekter. I noen sammenhenger vil gjennomføringen være avhengig av at det gis kommunale bevilgninger i kommunens fireårige økonomiplan og årsbudsjett.

Planer knyttet til kommuneplanens samfunnsdel
Det vil være behov for å klargjøre kommunens mål og strategier innenfor viktige områder. Planene må ta utgangspunkt i de overordnede målene som ligger i kommuneplanen.

Planleggingen innenfor et tema eller en sektor kan enten skje som kommunedelsplan eller som en ”ordinær” tema- eller sektorplan.

Kommunedelsplaner og sektor-/ temaplaner
Det må gjøres en vurdering om arbeidet med en tema- eller sektorplan skal ha status som en kommunedelsplan. En kommunedelsplan setter krav til en omfattende planprosess hvor det må utarbeides et eget planprogram for planarbeidet. En ordinær sektor-/ temaplan kan ha en enklere prosess. Det er kravene til deltakelse som avgjør om det er hensiktsmessig å organisere planarbeidet som kommunedelplan eller ikke. En kommunedelplan setter større krav til formell medvirkning, blant annet fra andre offentlige instanser. På en annen side vil en kommunedelplan være med tids- og ressurskrevende.

Handlingsplaner, prosjektplaner, utredninger
I kommunen er det behov for også andre typer planer. Fra statlig hold settes det krav til at kommunen skal utarbeide handlingsplaner på ulike områder. Krav om handlingsplaner er knyttet til gjennomføring av statlige satsinger og er ofte en betingelse for at kommunen kan få økonomiske tilskudd.

Kommunen har også selv behov for å utarbeide ulike typer planer knyttet til avgrensede tjenester og prosjekter. Det vil også være behov for å foreta utredninger av viktige problemstillinger. En utredning kan i neste omgang være grunnlag for videre planarbeid.

Planer knyttet til kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal angi hovedtrekkene i areal-disponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt (Pbl. §11-5).

Kommunedelsplaner (arealplaner)
Det kan utarbeides slike planer for deler av kommunens områder. Til delplanene stilles det samme krav til omfang og prosess som for den samlede kommuneplanen.

Områdeplaner
Områdeplaner brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken (Pbl. §12-2).

Reguleringsplaner
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser (Pbl § 12-1).

2. ORGANISERING OG LEDELSE

Planarbeid skal være det viktigste ”verktøyet” for å styre utviklingen av kommunen. Det er viktig med gode planprosesser hvor viktige utfordringer og problemstillinger blir belyst og drøftet, og hvor man finner fram til gode løsninger. Planprosessene må sikre demokratisk styring, bred deltakelse og legge til rette for læring og utvikling av nye ideer og perspektiv.
Planarbeid blir ofte sett som en kontinuerlig prosess og planens forankring i organisasjonen er viktig for den betydning planen får for utvikling av kommunen vår. Både administrasjon og politisk ledelse må ha et ”eierforhold” til planene. Det er også viktig at brukerinteressene og andre berørte parter får mulighet til å biddra i planprosessen. Dette ”eierforholdet” oppnås kun gjennom aktiv deltakelse i planprosessene.

Viktige prinsipper for organisering av planarbeid i Tranøy:
Planarbeidet skal sikre demokratisk styring av kommunen. Alle planer skal forankres i politiske vedtak (kommunal planstrategi, eller andre politiske vedtak). Det skal være politisk deltakelse og ledelse av planprosessene, og planene skal vedtas politisk.

Planarbeidet skal sikre deltakelse fra berørte interesser. Representanter for viktige berørte interesser, skal så langt det er praktisk mulig delta i planarbeidet. Det skal legges opp til ”åpne” prosesser hvor det informeres om planarbeidet og hvor det gis mulighet for innspill underveis i prosessen. Alle berørte interesser skal gis mulighet til å uttale seg til planforslaget før de behandles politisk.

Planarbeidet skal bidra til læring og utvikling. I planarbeidet skal det legges vekt på å innhente kunnskap, erfaringer og ideer både i og utenfor kommunen når vi skal planlegge for en bærekraftig utvikling av Tranøy kommune. Det er viktig å utfordre eksisterende løsninger og måter å tenke på. I organiseringen av planarbeidet skal det legges vekt på å ha deltakelse på tvers av faglige, organisatoriske og politiske skiller.

Planarbeidet skal være forankret i administrativ ledelse. Rådmannen har ansvar for å sikre god organisering og gjennomføring av planarbeidet. I alle planprosesser skal det være deltakelse fra kommunens administrative ledelse. Rådmannen har ansvaret for å sikre nødvendig faglig kompetanse (tverrfaglig), prosjektledelse og sekretæriat i planarbeidet.

Planarbeidet skal ha tilgang på nødvendig ressurser. Planarbeid er ofte et omfattende stykke arbeid som kommer ”på toppen av” den daglige driften. I virksomhetene er det som oftest begrensede ressurser til denne type arbeid – både i form av tidskapasitet og økonomi til å kjøpe inn kompetanse og planverktøy. Det er derfor viktig før arbeidet settes i gang å få avklart tilgangen på ”planressursene”.

3. PLANINNHOLD

Alle plandokumenter må være utformet på en logisk og lesevennlig måte. Utformingen må tilpasses planens tema og formål, men det bør likevel utarbeides noen hovedprinsipper for utformingen av kommunens plandokumenter. Det vil biddra til å forenkle planarbeidet og de som leser planene vil oppleve en ”gjenkjennelseseffekt”. Blant annet bør alle planer inneholde en utredningsdel med målsettinger og en tiltaksdel med henvisning til den fireårige økonomiplanen som kommunestyret rullerer hvert år. Rådmannen vil utarbeide nærmere veiledning for utforming av kommunens plandokumenter.

4. GJENNOMFØRING

Vedtatte planer er styrende for kommunens virksomhet og det er rådmannens ansvar å organisere gjennomføringen av planene.
Fireårig økonomiplan og årsbudsjett. I den grad gjennomføringen av vedtatte planer krever bevilgninger, vil gjenvhengig av prioriteringer og bevilgninger i kommunens firårige økonomiplan og årsbudsjett. Vedtatte planer skal også avspeiles i de mål som vedtas i fireårig økonomiplan.

5. INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID

Kommunen har et formalisert interkommunalt samarbeid gjennom Midt- Troms regionråd. Samarbeidet er økende og omfatter også planarbeid ved felles problemstillinger. Felles planarbeid er positivt når problemstillingene strekker seg utover kommunens egne grenser.

  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 03.mai.2011
  • Sist oppdatert den 23.okt.2013
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn