In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Oppstart av områderegulering for Stonglandseidet

Utvalg for plan, næring og drift har i møte den 08.06.2016 fattet følgende vedtak i sak 34/16.

I medhold av Plan.- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-8 startes områderegulering for Vangsvik. Vedlagte forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring. Planlagte tiltak vurderes å utløse krav om konsekvensutredninger jf. forskrift om konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 skal grunneiere og festere, berørte offentlige organer, andre rettighetshavere og naboer til planområdet varsles. I tillegg ønsker vi å informere andre som kan ha interesser i området – lag og foreninger, næringsdrivende osv.

Planområdet er på 3316 dekar og vises på vedlagte kart. Den endelige planavgrensningen vil kunne bli forandret i forhold til det annonserte planområdet. Dette fordi ny faresonekarlegging ikke blir ferdigstilt før sommer 2017. Nåværende reguleringsplaner er fortsatt gjeldende og vil være det inntil den nye områdeplanen er endelig godkjent.

Dette forslaget til planprogram for Stonglandseidet er en del av Tranøy kommunes satsing for å styrke utviklingskapasiteten og bidra til økt bolyst og en positiv lokalsamfunnsutvikling på stedet. Dette er i samsvar med småkommuneprogrammet for Troms som Tranøy kommune er med i.

Den nye områdeplanen skal legge til rette for utbygging av boliger, offentlige bygg, næringsutvikling og andre sentrumsfunksjoner. Dette vil gi et bedre og mer forutsigbart grunnlag for detaljreguleringer. Planen skal være styrende for den framtidige utviklingen i Stonglandseidet sentrum.

Tiltak som vurderes i planarbeidet:

 • Nye boligfelt.
 • Fortetting av Stonglandseidet sentrum.  Blanding av for eks forretning  i første etasje og leiligheter i etasjer over.
 • Reiseliv, turisme
 • Friluftsområder, uterom –  park beplantning , grøntområder ved fortetting.
 • Områder for aktivitet ute
 • Trafikale forhold, gode parkeringsløsninger.
 • Sikker skolevei barn

Hvis det er spesielle forhold innenfor planområdet du vil gjøre oppmerksom på er det viktig at du skriver det ned og sender det til oss. På den måten kan vi ta hensyn til det i planprosessen. Dette kan for eksempel være:

 • Om du eller andre har utbyggingsplaner, tanker om byggeskikk, byggestil, hvor mange etasjer kan vi tillate på nye bygg?
 • Områder som trenger opprustning som kan være parkeringsområder, friområder, turløyper osv.
 • Trafikksikkerhet, hvor er det dårlige siktforhold, behov for gang og sykkelstier, bedre belysning
 • Universell utforming, det vil si behov for tilrettelegging for funksjonshemmede / rullestolbrukere.
 • Er det noen spesielt fine områder som bør bevares. Det kan være snakk om utsiktsplasser, spesielle hus, trær og lekeområder.

Vi ber om skriftlige tilbakemeldinger slik at innspillene blir registrert i vårt arkivsystem. Innspillene vil ikke bli besvart direkte. Det vil også bli arrangert folkemøte hvor det vil bli anledning til å komme med flere innspill.

Forslaget til planprogram med tilhørende dokumenter sendes med dette til berørte høringsinstanser, grunneiere, rettighetshavere, lag og foreninger.

Høringsuttalelser sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik innen den 1.9.2016.

Med hilsen
Tranøy kommune

Stein Schjølberg
Planlegger

Forslag til planprogram for Stonglandseidet
Stedsanalyse
 • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
 • Opprettet den 11.aug.2016
 • Sist oppdatert den 15.aug.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn