In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Oppmålingsforretning

Generelt

Beskrivelse

Oppmålingsforretning kan gå ut på å

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen.
 • merke nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
 • overføre areal mellom to matrikkelenheter (arealoverføring)

Målgruppe

 • Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
 • Personer som har festet grunn for mer enn 10 år
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier/vilkår

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

 • dele en matrikkelenhet
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • registrere ny matrikkelenhet eller festegrunn
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen

Oppmålingsforretning med kartlegging av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses.
 

Pris for tjenesten

 

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Forvaltningsloven:http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
Matrikkellova kapittel 7:http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-101-007.html
Plan- og bygningslova § 20-1:http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html - 20-1

Forskrifter.
Matrikkelforskriften kapittel 7:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090626-0864.html - 23

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

 • hva som rekvireres (kartlegging av eksisterende grenser, grensejustering, arealoverføring osv)
 • eier- og festeforhold
 • grenser og naboeiendommer vist på kart

Søknadsskjema

Grunnboksutskrift bestilling:http://www.statkart.no/Grunnboksutskrift.b7C_wJHQ3g.ips
Rekvisisjon av oppmålingsforretning:http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkelen/Blanketter/
Rekvisisjon oppmålingsforretning:http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkelen/Blanketter/

Søknadsfrist

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

Saksbehandlingstid

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.


Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Ted Skoglund
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Ted Skoglund

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av John Olav Edvardsen
 • Opprettet den 20.apr.2011
 • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn