In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Omsorgslønn

Generelt

Tema

 

Beskrivelse

 

Målgruppe

Omsorgsytere, som oftest nære pårørende.

Kriterier/vilkår

Omsorgsyteren må ha ”et særlig tyngende omsorgsarbeid”. Momenter som kan tas i betraktning, er:

 • Om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • Om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om det er snakk om omsorgen for mer enn en person

Tranøy kommune kan vurdere andre tiltak overfor søker før omsorgslønn blir innvilget, slik som:

 • Dagtilbud – aktivitetstilbud
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Matombringing
 • Avlastning
 • Sykehjem – avlastningsopphold
 • Sykehjem – korttidsopphold
 • Trygghetsalarm

Mottar søker andre ytelser fra kommunen eller trygdeetaten, vil dette taes med i en helhetsvurdering i behandlingen av søknaden.

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen er forpliktet til å bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil Ikke en omsorgsyter ha noe automatisk krav på omsorgslønn.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-2

Veileder i saksbehandler og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten
 

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte Hjemmetjenesten Sør på telefon 77874115 eller Hjemmetjenesten Nord på telefon 77853305 for å få hjelp til å søke om omsorgslønn.

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Hjemmetjenesten
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Før saken kan avgjøres vil hjemmetjenesten vurdere dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil du få et besøk i hjemmet. Vurderingen kan også skje i et fagteam.

Vedtaket evalueres etter 6 mnd.
Samtykkeerklæring må foreligge før innhenting av personopplysninger
 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.


Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan påklage avgjørelsen. Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen. 

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Ansvarlig leder: Elin Wilsg
Saksbehandler/kontaktperson: Marjo Hytonen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Marjo Hytonen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av John Olav Edvardsen
 • Opprettet den 11.mai.2011
 • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn