Kontrollutvalget utfører systemkontroll på vegne av kommunestyret, og dermed indirekte på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Utvalget er ikke en klageinstans. Avslag på søknader kan for eksempel ikke klages inn for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved kommunens forvaltning, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Formålet med kontrollutvalgets virksomhet er i stor grad å sikre den folkevalgte, demokratiske styringen av kommunen ved å påse at kommunens myndighetsutøvelse skjer i henhold til politiske vedtak og ikke vilkårlig.  Likeledes skal kontrollutvalget bidra til å sikre likebehandling og avdekke korrupsjon. Korrupsjon innebærer at noen som opptrer på vegne av kommunen lar sin saksbehandling påvirkes av mulighetene for å skaffe seg selv – eller andre – uberettigede fordeler.  Ved korrupsjon tilsidesettes de regler og vedtak kommunen skal styres etter.

Det er av største viktighet at eventuell forskjellsbehandling og korrupsjon avdekkes også i Tranøy.  Til hjelp i forbindelse med dette arbeidet viser all erfaring at kontrollutvalget og kommunens revisjon trenger opplysninger fra personer som kjenner til eller har mistanke om forskjellsbehandling eller korrupsjon.

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra alle – og alle henvendelser blir gjennomgått og tatt opp til behandling. Kontrollutvalget vil i første omgang vurdere om henvendelsen gir grunnlag for opprettelse av egen sak.  Kontrollutvalget beslutter selv hvilke henvendelser som fører til opprettelse av sak, og hvordan saken skal behandles. 

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat.

Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

Post:

K-Sekretariatet IKS
c/o Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Lenvik

Tlf: 77 87 10 66

E-post: bjorn-harald@k-sek.no

Revisjon av Tranøy kommune utføres av

KomRev NORD IKS
Postboks 823
9488 Harstad

Tlf. 77 04 14 00
post@komrevnord.no
www.komrevnord.no


Kontrollutvalget består i inneværende periode av:

Medlemmer

 

Varamedlemmer

Odd Arne Andreassen (leder)

 

Halvor Stubberud Hanssen

Ny (nestleder)

 

Øystein Bærø

Morten Svegre

 

Hans Helge Jørgensen

Rita Rønneberg Johansen

 

Siren Gulleng Nordmo

Viviann Nygård

 

Gro Bjørnland