Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnet eiendomsskattebeløp.

Eiendomsskattelisten ligger ute til 2.4.2018 på kommunehuset i Vangsvik. I tillegg er den publisert på kommunens hjemmeside.

Aktuelle eiendomsbesittere får tilsendt informasjon pr brev om skattetakstgrunnlag og eiendomsskatt som skal betales i 2018.

Eiendomsskatten utfaktureres fire ganger pr år i lag med de kommunale avgiftene.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes i forbindelse med utskrivningen av einedomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette, og det må tydelig fremgå hvilket gnr. og brnr. klagen gjelder.

Klagefrist er 2.4.2018.

Klagen må sendes skriftlig til Tranøy kommune, Eiendomsskattekontoret, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik innen 9.4.2018.

Mer informasjon

Dersom noen ønsker nærmere informasjon om metode og grunnlag for beregning av eiendomsskatt, kan det tas kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Med hilsen
Tranøy kommune

 

Alf Rørbakk
rådmann