SØKNAD OM UTVIDELSE AV AKVAKULTURTILLATELSE FOR SETTEFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET 11333 JØVIK.

 

Søker:                                     Salmar Settefisk AS

Søknaden gjelder:                  Tillatelse til utvidelse av produksjonskapasiteten fra 15,0 mill. til 16,8 mill. stk. sjødyktige settefisk per år på lokalitet 11333 Jøvik. 

Ferskvannskilde:                    Storelvvassdraget og Litjevannet

Sjøvannsinntak:                      Jøvik, alt inntaksvann desinfiseres

Utslipp:                                  Til resipient i sjø i Jøvik. 20 m dybde til bunn

 

Sakens dokumenter finner du her, sak 19/161.                     .

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 25.3.19 og sendes: Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik.

Forespørsler rettes til Tranøy kommune telf. 77 87 40 00, faks 77 87 40 01 eller e-mail: postmottak@tranoy.kommune.no