Utvalg for plan, næring og drift (PND) har i møte 28.08-19 vedtatt å legge forslag til områderegulering for delområde Vika ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12 – 10 og  § 12 – 11.

Bakgrunnen for planforslaget er stedsanalyse for Vangsvik med tilhørende folkemøter og innspill til områderegulering. Planfoslaget er utlagt til ettersyn på Vangsvik handel, kommunehuset og på Tranøy kommunes hjemmeside.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til

Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til

postmottak@tranoy.kommune.no

Frist for uttalelser settes til torsdag 24.10-19

Rådmannen