Utvalg for plan, næring og drift har i møte 28.6.2019 fattet følgende vedtak i sak 43/19:

Forslag til reguleringsplan for Vikadalen, Plan id: 1927 – 2018 – 04, datert 31.05-19 legges ut til offentlig ettersyn og sendes planmyndighetene og grunneiere/rettighetshavere til høring med de endringer som framkom i møtet. Vedtaket er gjort med hjemmel i Pbl § 12-11 for behandling i samsvar med pbl § 12-10.

Høringsuttalelser til planen merkes med «Høring reguleringsplan for Vikadalen» og sendes til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.

Frist for uttalelser til planforslaget settes til 30. august 2019.