In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt

Tema

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.

Beskrivelse

Motorferdsel i utmark på barmark og på snødekt mark er i utgangspunktet forbudt.

Barmark:

Gjelder ferdsel med bil, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer. Kommunen kan etter søknad tillate nyttekjøring for andre formål når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Snødekt mark:

Gjelder ferdsel med snøscooter, beltebil og andre kjøretøyer. Kommunen kan etter søknad tillate nyttekjøring med snøscooter for andre formål som; ervervsmessig transport, transport for funksjonshemmede, transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i området ikke er mulig å få leid transport, kjøring i utmarksnæring for fastboende, transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad.


Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring

Målgruppe

Alle har rett til tjenesten.

Kriterier/vilkår

Grunneier(e) må gi tillatelse til kjøring på sin(e) eiendommer.
For vedhogst kreves hogsttillatelse fra grunneier.

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. http://www.lovdata.no/all/nl-19770610-082.html

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19880515-0356.html

Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977. Se lenke på høyre side. http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/1996/T-196-Motorferdsel-i-utmark.html?id=278801

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknader kan sendes hele året.

Søknadsfrist

Send søknad helst en måned før du trenger en dispensasjon

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik

 

Søknadsbehandling

Avdeling for plan og næring har myndighet til å være avgjøre alle saker. Noen søknader kan bli lagt fram for Komitè for plan, næring og drift.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen har frist på tre uker på å behandle søknaden

Vedlegg


Klagemulighet

Fylkesmannen er klageinstans.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Reidun Aspmo
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Reidun Aspmo

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 06.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn