Hovedoppgaver for landbrukskontoret

Behandling av saker etter ulike lovverk

Bygdeutviklingsmidlene

Viltsaker

Viltsaker behandles av Komité for plan, næring og drift

Nye interkommunale målsettinger for hjortevilt 2013-2017 ble vedtatt i PND-sak 36/13 19. juni 2013.  Last ned dokumentet her PDF document ODT document .

Lenvik kommune, som Tranøy samarbeider med, har også vedtatt samme målsettinger i 2013.

Skogsaker

Skogsaker ivaretas av fagleder landbruk. Det er skogkultur (planting, tynning, kvisting, rydding av skjerm),skogkulturoppgjør, skogsveier, skogoppsyn.

Naturskader

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på: Veier og broer, Jordbruks- og skogsareal, Kaier/moloer av stein/betong, Flom og skredskader på skog, Andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring. Les mer om naturskadeordningen her

Søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 15.5.
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 15.10.
Søknad om regionale miljøtilskudd 1.9.
Søknad om investeringsstøtte til organisert beitebruk (sperregjerder, ferister mm) frist ca. 15.2.
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket 31.5.
Søknad om dreneringstilskudd fortløpende (spør kommunen om evt. frist)