In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Generelt

Tema

- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk

Beskrivelse

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt.

Målgruppe

Personer eller foretak som gjør konsesjonspliktige erverv av fast eiendom i Tranøy.

Kriterier/vilkår

Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du 5 års boplikt dersom eiendommen er bebygd, har mer enn 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord , eller  mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

 • Hensynet til bosettingen i området.
 • Om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning.
 • Om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet .
 • Eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.
 • Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Pris for tjenesten

For vanlige konsesjonssaker betaler du gebyr etter følgende satser:

 • 3 promille av første million av omsetningsverdi
 • 2 promille av overskytende omsetningsverdi

Gebyret skal ikke være lavere enn kr 750,- (grunngebyret) og ikke over 20 ganger grunngebyret. Du betaler ikke konsesjonsgebyr når du søker konsesjon fordi du ikke skal oppfylle den lovbestemte boplikten etter konsesjonsloven § 5 annet ledd.

 

Eksterne lenker

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Forvaltningsloven
Konsesjonsloven
Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv.
Konsesjon og boplikt (rundskriv)

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Statens landbruksforvaltning som du sender til den kommunen som eiendommen ligger i.

Søknadsskjema

Skjema ”Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom”. Link til søknadsskjema

Søknadsfrist

Fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

Søknaden sendes til

Tranøy kommune

9304 Vangsvik

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Foreløpig svar gis innen 3 uker.
Søknad om konsesjon skal være avklart med endelig vedtak senest innen 2 måneder etter at fullstendig søknad om konsesjon foreligger.
 

Vedlegg

I tillegg til fullstendig utfylt søknadsskjema kreves normalt:

 • Kopi av kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på at forpliktende avtale om kjøp er inngått mellom selger og kjøper
 • Økonomisk kartverk der eiendomsgrenser for konsesjonsobjektet er avmerket.


Klagemulighet

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Fagleder landbruk Reidun Aspmo
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Reidun Aspmo

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
 • Opprettet den 05.apr.2011
 • Sist oppdatert den 10.aug.2015
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn