Ved andre gangs purring påløper ytterligere omkostninger. Gebyrsatser beregnes ut fra inkassosats fastsatt i henhold til Lov om inkasso. I tillegg påløper forsinkelsesrente.

Innfordring av kommunale eiendomsgebyr/eiendomsskatt omfatter gebyr for kommunalt vann og avløp, feiing, slamtømming og eiendomsskatt.

Kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant). Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav.

Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangsgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.
Dette gjør det svært viktig at både selger og kjøper av fast eiendom sikrer formell eiendomsoverdragelse ved tinglysing av dokumentene så snart som mulig etter salg.
Statens kartverk har tinglysingsmyndighet i Norge. Det finnes mye nyttig informasjon på Kartverkets hjemmeside.
Opplysninger fra grunnboken får man gratis ved henvendelse til kundesenteret på tlf. 08700. Bestilling av bekreftet grunnbokutskrift eller kopi av tinglyst dokument må rettes til Kartverket og er gebyrbelagt. Via Kartverkets internettside www.seeiendom.no har enhver lesetilgang til grunnboken med tilgangskontroll.

 

Andre krav – fakturaer for tjenester fra kommunen
Dette gjelder krav som husleie, betaling for plass i barnehage, i skolefritidsordning og kulturskole, hjemmetjenester, opphold i sykehjem, trygghetsalarmer, leie av idrettshall og andre kommunale kulturbygg, ulike gebyrer for søknadsbehandlinger ihht jordlov, konsesjonslov og plan- og bygningslov.

Blir ikke saken løst etter utsendt purring må kommunen skaffe til veie alminnelige tvangsgrunnlag for kravene.
Videre tvangstiltak kan iverksettes når det er oppnådd tvangsgrunnlag for kravene. Dette kan bestå i at det begjæres trekk i kundens lønn eller trygd (utleggstrekk) eller at det begjæres utlegg i kundens faste eiendom eller løsøre. Dette utføres av namsmannen i distriktet der kunden er bosatt.

Det påløper betydelige omkostninger i forbindelse med tvangstiltakene som iverksettes for å sikre kommunens utestående fordringer. Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr og disse endres 1. januar hvert år.

Endringer i regelverket fra 1. januar 2006 forenkler prosessen ved at kommunene kan ta direkte utlegg via lokal namsmann, uten å gå via Forliksrådet. Kun tvistesaker må via forliksrådet.

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være:

  • Oppsigelse av plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende ved manglende betaling for 1 måneder eller mer.

  • Utkastelse fra eiendom ved manglende betaling av husleie for to måneder eller mer.

  • Utestenging fra kommunens utleiebygg (idrettsanlegg, kulturbygg) ved manglende betaling for to måneder eller mer.

     

    Det vises også til retningslinjene som er vedtatt knyttet til de ulike egenbetalingsordningene i betalingsregulativet for 2018 .