In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Kommunal planlegging - Medvirkning

Generelt

 

Beskrivelse

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.
Kommunen skal utarbeide følgende planer:

  • Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)
  • Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av arealer i kommunen)
  • I enkelte tilfeller kan det være aktuelt for kommunen å utarbeide reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)
     

Målgruppe

Alle som berøres av de planene som utarbeides, slik som organisasjoner, brukergrupper næringsliv og enkeltpersoner.

 

Samarbeidspartnere

Planforslaget skal alltid legges fram for berørte offentlige organer, som skal gi nødvendig informasjon av betydning for planarbeidet.

 

Eksterne lenker

 
 
 

Regelverk

 

Gjeldende lov og regelverk

 

Praktiske opplysninger

 

Søknadsbehandling

Forslag til kommunal planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høring til statlige, regionale og kommunale organer og til ulike organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Minst ett eksemplar av planforslaget skal være fysisk lett tilgjengelig, slik at enhver kan sette seg inn i det. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig elektronisk. Det gis en frist for å uttale seg.

  • Kommuneplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel er minst 6 uker
  • Reguleringsplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse er minst 6 uker.

Innsigelser kan bare fremmes av offentlige myndigheter.
 


Klagemulighet

Det er ikke anledning til å klage på kommunens vedtak av kommunal planstrategi eller kommuneplan. Du kan derimot klage på kommunens vedtak av reguleringsplan hvis saken berører deg direkte eller hvis du har interesser som blir berørt av planen. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Audun Sivertsen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Audun Sivertsen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 15.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn