In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Hjemmehjelp

Generelt

Tema

Pleie og omsorg

Beskrivelse

Hjemmetjenesten har som formål å gi praktisk bistand og opplæring til de med særlig hjelpebehov, slik den enkelte kan bo hjemme lengst mulig.

Tjenesten omfatter:
(Standard med besøk hver 14 dag, men likevel utfra en individuell vurdering av behov).

 • Rengjøring i rom der brukeren oppholder seg daglig; gulvvask, støvtørring, støvsuging (skapvask: kun kjøleskap, matskap, søppelskap).
 • Tørke støv der bruker ikke selv klarer det
 • Sengeskift og klesvask etter behov
 • Lufting av lette tepper
 • Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter. Bistand i mestring av dagliglivets gjøremål
 • Være behjelpelig med ¨å sette opp handleliste og evnt. bestille varene/handling.
 • Oppvarming av ferdigmat/tilkjøring middag
 • Tjenesten utføres ikke i ferien (4 uker i juli)

Hjemmehjelperen kan ikke bistå med:

 • Rundvask, rengjøring/banking av tunge tepper, madrasser og flytting av tunge møbler, vask og rydding av kjeller/loftsbod og rengjøring etter ombygging.
 • Pussing av sølv, messing etc.
 • Ta ut penger. Vi anbefaler å finne andre ordninger/avtaler.
 • Flytting
 • Oppvask/rydding etter gjester
 • Stryking/rulling av tøy
 • Lage middag
 • Stell av hage
 • Snørydding
 • Vedhugging/vedbæring
 • Baking
 • Pynting til høytider
   

Målgruppe

Brukere som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Kriterier/vilkår

 • Tilgjengelig personell.
 • Bruker må være hjemme.
 • Bruker må sørge for at det finnes utstyr slik at hjemmehjelperen kan utøve tjenesten: Vaskebøtte, golvfille, støvfille (evt. mopputstyr), evt. støvsuger, rengjøringsmidler.
 • Bruker må sørge for tilgjengelighet i forhold til hus/leilighet, og gi beskjed i god tid/så raskt som mulig om en er bortreist/innlagt på sykehus eller lignende.
 • Bruker må sørge for fremkommelighet i forhold til vei (snørydding, strøing etc)
 • Ved endring i situasjon vil ny vurdering bli foretatt.
 • Faller tildelt hjemmehjelp på en helligdag vil denne hjelpen ikke erstattes, likeledes om bruker er fraværende/ikke hjemme.
   

Pris for tjenesten

På bakgrunn av forskrift av 5.januar 2001 fra sosial og helse departementet skal minstepensjonister kun betale kr 155,- pr mnd uansett antall timer hjelp pr mnd. De som har en inntekt over 2G vil måtte forholde seg til de satser som kommunestyret har vedtatt.

Hjemmehjelp pr mnd:

Husstandens nettoinntekt, 1-2 G Kr. 155.-
Husstandens nettoinntekt, 2-3 G Kr. 680,-
Husstandens nettoinntekt, 3-4 G Kr. 1.080,-
Husstandens nettoinntekt, 4 -5 G Kr. 1.415,-
Husstandens nettoinntekt, over 5 G Kr. 1.700,-
 

 

Samarbeidspartnere

• Matombringing
• Psykiatrisk sykepleier
• Hjelpemidler
 

Eksterne lenker

 
 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Sosialtjenesteloven § 4-2a, om praktisk bistand.
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gaver…(se kommunale regler).
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om lov om sosiale tjenester
Forvaltningsloven
Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester.
 

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden sendes skriftlig til:
Tranøy kommune
Hjemmetjenesten
9304 Vangsvik

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
 

Søknadsskjema

Søknadsskjema fås ved henvendelse til hjemmetjenesten på Stonglandseidet eller i Vangsvik

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.
Før saken kan avgjøres, vil kartlegging og vurderinger av dine ønsker og behov, bli nærmere vurdert av hjemmetjenesten.
 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Hjemmetjenesten
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Det blir gjort avtale om hjemmebesøk med kartlegging av brukers behov, senest 2 uker etter mottatt søknad.

Søknad med kartlegging av brukers behov blir vurdert i inntaksmøtet først. Det tas utgangspunkt i:

 • Brukers situasjon
 • Hva bruker klarer selv.

Det vil bli tatt hensyn til:

 • Husstandsmedlemmer
 • Boligens egnethet i forhold til funksjonsevne
 • Søkerens tilstand.

Ut i fra dette blir vedtak om hjemmehjelp fattet.
Bruker får tilsendt skriftlig tilbud, evt. avslag om hjemmehjelp, som inneholder:

 • Vedtak på hvor mange timer hjemmehjelp, hvilken hjemmehjelp bruker får tildelt og hva bruker får hjelp til
 • Vurdering/sakens faktaopplysninger
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Oversikt over betalingssatser
 • Klageadgang og klagefrist
   

Saksbehandlingstid

Det skal forligge skriftlig vedtak til søker/bruker senest 4 uker etter mottatt søknad.


Klagemulighet

Klagefrist er 3 uker etter mottatt svar om vedtak på hjemmehjelp. Hjemmetjenesten har plikt til å gi nødvendig hjelp og veiledning dersom bruker er usikker på om hvordan han/hun skal gå fram eller hvordan klagen skal formuleres.
Klagen skal sendes hjemmetjenesten for videre behandling. Hvis det ikke gis medhold her, er det mulighet til å klage vedtaket videre inn til Fylkesmannen i Troms.
 

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Ansvarlig leder: Marjo Hytonen
Saksbehandler/kontaktperson: Marjo Hytonen
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Marjo Hytonen

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av John Olav Edvardsen
 • Opprettet den 02.mai.2011
 • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn