In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Helse og omsorg

  

Tjenester

 

 

:: Legetjeneste
:: Helse og omsorg
:: Pleie og omsorgstjenesten
:: Helsesøstertjenesten

 

Legetjeneste

 

 

SENJALEGEN                                                             

LEGETJENESTE SAMARBEID FOR

KOMMUNENE BERG, LENVIK, TORSKEN OG TRANØY

 

 

Avd Dager med lege og hjelpepersonell Dager kun bemannet med hjelpepersonell Åpningstider Telefon Akutt Telefon
Silsand Alle ukedager   08.00-15.30 77883000 77883020
St.eidet

Mandag og Torsdag

Sommerstengt:
uke 27, og uke 29,30,31,32
  08.00-15.30 77874110 77874130

 

Ved tilstander det haster å komme i kontakt med lege ring 113.
AMK, Ambulansetjenesten og Finnsnes Interkommunale legevakt sentralen vil ha tilgang til en egen hot-linje på Silsand legekontor.

 

Alle legekontor vil i tillegg til fastlege være bemannet med turnusleger.
Ved ferie, kurs ol , kan det være at Avd. Stonglandseidet, Skaland, Gryllefjord og Sifjord får åpningsdager som har en redusert legebemanning. Silsand legekontor vil alltid være bemannet med lege og fraværsdekkning ved mangelfulle legebemanning på de øvrige legekontorene.
Bestillinger av timer, resepter , sykemeldninger og spørsmål kan rettes til Silsand + det lokalkontoret man tilhører.
Organisering av legetjenesten og fastlege oversikt/bytte finner dere under gjøres via www.nav.no og under fastlege i Lenvik eller fastlegekontoret tlf. nr. 81 05 95 00


Felles postadresse for alle avdelinger


Senjalegen
Laukhellaveien 84
9303 SILSAND

e-post: senjalegen@lenvik.kommune.no
Medisinske spørsmål kan dessverre ikke besvares på e-post

Link til HELFO

SAMFUNNSMEDISINSK AVDELING

Samfunnsmedisinsk avdeling i Senjalegen er felles for kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Lenvik er vertskommune. Tjenesten skal dekke samfunnsmedisinske tjenester med seks hovedområder:

 

  • Medisinskfaglig rådgiver: Overfor helsetjeneste, administrasjon, innbyggere og relevante samarbeidsparter. Herunder klagesaker, arbeids- og ressursgrupper eller tilsvarende internt og eksternt. Hovedansvar Aslak Hovda Lien
  • Smittevern: Lede smittevernsarbeidet ved å ha oversikt, oppdatert planverk og veilede øvrig kommunehelsetjeneste ved behov for rådgivning rundt smittevernsrelaterte problemstillinger. Hovedansvar Elisabeth Skogheim
  • Miljørettet helsevern (MHV): Tilsyn skole og barnehager samt holde oversikt over godkjenningspliktige og meldepliktige aktiviteter etter forskrift om MHV. Oversikt over helseskadelige faktorer f.eks. radon og tiltak i forhold til disse. Hovedansvar Aslak Hovda lien
  • Medisinskfaglig ansvar Finnsnes interkommunale legevakt. Felles for alle 6 kommunene. Sørge for at legevakta driftes medisinskfaglig ansvarlig og ansvar for fagutvikling i lag med fagleder. Klagesaker relatert til legevakt. Hovedansvar Aslak Hovda Lien
  • Folkehelse: Blant annet skal kommuneoverlegetjenesten bidra til å etablere oversikter over helsetilstanden og helseutfordringer i befolkningen. Sørge for at folkehelse og forebygging blir prioritert både av kommuneoverlegetjenesten og tverrsektorielt i kommunene når en vurderer hensiktsmessige forebyggende tiltak. Hovedansvar Elisabeth Skogheim
  • Plan og beredskap: Få på plass og vedlikeholde atomberedskapsplaner, bidra inn mot kommunenes planarbeid for å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet blant annet på forebygging og folkehelse. Ved behov delta i kriseledelse, planprosesser og som høringsinstans for kommunene. Hovedansvar Isabelle Filippi

Kontaktinformasjon:
Aslak Hovda Lien, telefon 77 87 14 29, mobil 476 01 012
e-post: aslak.hovda.lien@lenvik.kommune.no

Isabelle Filippi, telefon 77 87 14 30, mobil 94 16 24 73,
e-post: isabelle.filippi@lenvik.kommune.no

Elisabeth Skogheim, mobil 97 53 47 40,
e-post: elisabeth.skogheim@lenvik.kommune.no

Helse og omsorg

      

 

 

 

 

 

Postadresse:  Tranøy kommune, 9304 Vangsvik

Besøksadresse: Tranøy helsesenter,  Stonglandseidet

Sentralbord:      77 87 40 00
Telefaks:           77 87 40 01

e-post adr:        postmottak@tranoy.kommune.no

 
 
Tjenestetilbudet omfatter
- Tranøy sykehjem
- hjemmetjenesten (hjemmetjeneste sør og nord, samt PU-tjenesten)
- helsetjenesten (helsesøster og fysioterapi), Legetjenesten ivaretas av Senjalegen.

-Sosialtjenester er nå lagt til NAV Tranøy, og barnevernstjenesten ivaretas av Lenvik kommune.

 

Pleie- og omsorgstjenesten

 
Den største virksomheten innenfor pleie- og omsorgstjenesten er sykehjemmet. Til sammen er her plass til 30 beboere.  
 
Leder for Tranøy sykehjem er virksomhetsleder Lisbeth Solbø.
Innenfor åpen omsorg (utenom institusjon) har man hjemmetjenesten, som omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og er et tilbud til folk som trenger hjelp og som gjør dem i stand til å bo hjemme.  Også tjenesten for psykisk utviklingshemmede hører til i åpen omsorg.
Leder for hjemmetjenesten er virksomhetsleder Marjo Hytönen  
 

Helsesøstertjenesten

Tranøy kommune har tilsatt vikar for helsesøster i 100 % stilling. 

Det arbeides paralellt med interkommunalt samarbeid om helsesøstertjenesten, der Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy vil utrede samarbeidsløsninger.  Tillyst møte 14.02.12 ble dessverre utsatt og vi avventer nytt møtetidspunkt.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Dette skal gjøres ved å gjennomføre programmer for helseopplysning, foreldre- og elevveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt iverksette tilbud om utvidet støtte og hjelp til familier som måtte ha behov for det.
Helsesøster og hennes samarbeidspartnere skal fokusere på metoder som gjør foreldre, barn og unge i stand til å kunne påvirke faktorer som fremmer deres helse, trivsel og mestring.

Organisering:
Helsesøster er direkte underlagt kommunelege I. Dersom kommunen ikke har tilsatt kommunelege I, er helsesøster underlagt helse- og sosialsjef.

Tilbud til barn:
Barn i alderen 0-6 år.
Oppfølging av sped- og småbarn med tanke på fysisk, psykisk og sosial utvikling.

- 1-3 uker -hjemmebesøk av helsesøster
- 6 uker -helsesøster og lege
- 3 mnd -helsesøster, 1. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
- 5 mnd. -helsesøster, 2. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
- 6 mnd -lege (helsesøster ved behov)
- 8 mnd -helsesøster, hørselstest
- 11 mnd -helsesøster, 3. kombinasjonsvaksine og pneumokokk
- 12 mnd -lege
- 15 mnd -helsesøster, MMR-vaksine
- 2 1/2 år -helsesøster, språklek
- 4 1/2 år -helsesøster, syn og hørsel

I tillegg til det planlagte programmet utføres også konsultasjoner ut fra den kontakt foreldre selv tar initiativ til. I tillegg følger helsesøstertjenesten opp sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre som har behov for ekstra støtte og hjelp.


Tilbud til barn i skolepliktig alder:

1. klasse: Skolestartundersøkelse hos lege med samtale om bl.a. barnets trivsel, kost, søvn etc. Måling av høyde og vekt. Time hos         helsesøster ved behov.
2. klasse: Individuell samtale hos helsesøster med fokus på helse og trivsel. Påfyllsdose med polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.
6. klasse: Samtale/helseopplysning individuelt om tema som pubertet, skolemiljø, kost etc. Høyde og vektmåling. Disteri/stivkrampe-vaksine.
7. klasse: Pubertetsundervisning. Meslinger/kusma/røde hunder-vaksine.(MMR).
8. klasse: Gruppeundervisning i vårsemesteret om seksualitet, prevensjon og egenomsorg. BCG-vaksine
9. klasse: Gruppeundervisning - oppfølging seksualitet, prevensjon og egenomsorg.
10.klasse: Klasseundervisning om seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Poliovaksine.


Foruten de oppsatte kontaktene, vil det være oppfølging av elever ved behov. Dette skjer
ved at foreldre, lærere eller elever selv tar kontakt.

Helsesøstertjenesten kan også tilby foreldreveiledning.

Skolehelsetjenesten samarbeider med mange instanser, for eksempel fysioterapitjenesten,
barnevernet, PPT. Helsesøster deltar også i tverrfaglige team.

 

- 3. klasse: Undervisning om ulike tema, høydemåling + vaksine
- 6. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine
- 7. klasse: Undervisning om rusmidler, høydemåling + vaksiner
- 8. klasse: Undervisning om ulike tema
- 9. klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine
-10.klasse: Undervisning om ulike tema + vaksine


Tilbud til skolene:
Det skal gjennomføres faste kontordager ved Stonglandet og Vikstranda skole. 

I tillegg til overnevnte kommer helsesøsters deltagelse i ansvarsgrupper og skolehelseteam, der elever som har spesielle problemer og behov blir fulgt opp av en tverrfaglig gruppe. Helsesøster skal også møte på foreldremøter, for å informere om ulike tema som gjelder skoleelever generellt.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående. 

Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.

Vi tilbyr i tillegg rådgivning og veiledning til hjelpeapparatet i de kommunene som bidrar økonomisk til sentret. 

For nærmere informasjon, se www.smiso.no. Her finner du utdypende informasjon om våre ulike tilbud samt annen praktisk informasjon. Følg også med på vår Facebook-side, SMISO-Troms.

Vil du stikke innom oss har vi åpent for deg mandag til fredag fra 10.00-15.00. Du kan treffe oss på telefon mellom klokken 08.30 – 15.30. Onsdager har vi langåpent til 20.00. 

Besøksadresse:       Søndre Tollbodgate 9, 9008 Tromsø

Telefon:                    77 65 20 44

E-post:                      post@smiso.no

 

 

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 27.sep.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn