In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Grensejustering

Generelt

Beskrivelse

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. Grensejustering kan ikke benyttes ved godkjent deling av eiendom etter plan- og bygningsloven.

Målgruppe

Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet grunneiere (se også matrikkelloven § 9).

Kriterier/vilkår

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseiendom gjelder spesielt at volumet kan økes eller reduseres med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).
Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.
 

Pris for tjenesten

 

 

Samarbeidspartnere

 

Eksterne lenker

 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Forvaltningsloven:http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
Jordlova § 12:http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-005.html - 12
Matrikkellova § 16:http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html - 16
Matrikkellova § 9:http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html - 9
Forskrifter.
Matrikkelforskriften § 34:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090626-0864.html - 34

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Se Rekvisisjons for oppmålingsforretning under Blanketter.
Blanketter fra Statens Kartverk:http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14411

  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for
  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer
  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)
  • Verdianslag for involverte eiendommer

Søknadsskjema

 

Søknadsfrist

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når krav om grensejustering er mottatt, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.


Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på grensejusteringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Ted Skoglund
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Ted Skoglund

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 20.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn