In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Fradeling av eiendom

Generelt

Tema

 

Beskrivelse

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskrifte i samsvar med rettslig bindende plan. En slik tillatelse er trinn 1 i en saksbehandlingsprosess der trinn 2 består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).
Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.
 

Målgruppe

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

 • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
 • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
 • Den som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier/vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, eksempelvis krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan
   

Pris for tjenesten

 

 

Samarbeidspartnere

 

Eksterne lenker

Se statens bygningstekniske etat: http://www.be.no/
 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt plan- og bygningsloven

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

Matrikkellova § 9:    http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html - 9
Plan- og bygningslova:  http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=plan*&&

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Søker må angi hvordan delingen ønskes utført. Søkeren må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

Søknadsskjema

Byggsøk Bygning:http://ebs.be.no/
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv:http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=3794&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=3794

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Etter at fullstendig søknad med nødvendige vedlegg er levert kommunen, innhenter kommunen nødvendige opplysninger fra NAV og skattekontor. Søknaden oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling til utbetaling.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.
Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Har kommunen ikke avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene.
 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Ted Skoglund
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Ted Skoglund

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av John Olav Edvardsen
 • Opprettet den 20.apr.2011
 • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn