Tranøy gård ligger på Tranøya, en lav, skogkledd øy med Solbergfjorden i sør og Tranøybotn i nord. Tranøya har på grunn av sin sentrale beliggenhet til skipsleia, vært besøkt av sjøfarende gjennom mer enn to tusen år, og har vært kirkested for de nåværende kommunene Tranøy, Sørreisa og Dyrøy fra ca 1200 tallet. Dagens kirke er fra 1775, og er nå bare i aktiv bruk en kirkehelg hver sommer. Den gamle hovedbygningen på prestegården er fra ca 1740.

Bygningen er fredet og disponeres av Midt-Troms museum. Museet har egen utstilling i bygningen.

Fra 1976 og fram til i dag har det vært forpaktere på Tranøya som har holdt bygningsmasse og gårdsdriften i hevd. I mange år har forpakterne av Tranøy levert omsorgstjenester og tilpasset bygningsmasse og gårdsdrift til denne typen aktivitet. Nåværende forpaktningsavtale utløper i 2037, men nåværende forpakter ønsker å tre ut av avtalen.

Tranøya ble vedtatt å være Tranøy kommunes tusenårssted på bakgrunn av sin lange historie og sentrale rolle som kirkested og mange kulturminner. I tillegg til mange kulturminner som krever aktsomhet, er øya et yndet utfartssted for båtfolk. Det å ivareta Tranøy som besøkssted for allmenheten både som besøkende til kirken og museet, og som besøkende til friluftsområdene er svært viktig for kommunen.

Kommunestyret i Tranøy vedtok i møte 19.12-17:

Forpaktningsavtale for Tranøya lyses ut offentlig. Det settes krav til aktivitet som kan kombineres med landbruksdrift (holde landbrukseiendommen i hevd og vedlikeholde bebyggelsen) som f.eks: omsorg, helse, turisme, opplevelser etc.

Interessenter kan så inviteres til å gi konkret bud på gitte kriterier.

Etter anbudsrunde føres forhandlinger med de mest aktuelle tilbyderne.

Nåværende avtale skal holdes i hevd fram til eventuell avtale med ny forpakter er på plass.

Tranøy kommune søker på denne bakgrunn etter ny forpakter som kan både ivareta og videreutvikle de kvalitetene gården har.

Vi ber om at interesserte sender en skriftlig forespørsel til Tranøy kommune, Vangsvikveiem 298, 9304 Vangsvik evt postmottak@tranoy.kommune.no

Forespørsel bes inneholde:

  • Navn på aktuell søker/navn på firma med organisasjonsnummer
  • Kort begrunnelse for forespørselen
  • Kort beskrivelse av forretningside/plan for drift/aktivitet

Kommunen vil etter dette gjennomføre en abudsrunde blant de som har meldt interesse.

Frist for å melde interesse er satt til mandag 06.03-18 kl 12.00.

Rådmannen