In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Flyktninger

Tjenestebeskrivelse Flyktningekoordinator

 

Bosetting:

Flyktningskoordinatoren har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Tranøy kommune. Dette innebærer tett samarbeid mellom IMDI, aktuelle mottak, og berørte etater i kommunen. Sentrale oppgaver i denne fasen vil være;
- Etablering og oppfølging i bolig
- Iverksetting av introduksjonsprogrammet for personer over 18 år
- Gi kunnskap om lokalmiljøet, økonomisikring
- Koordinere og organisere språk- og arbeidspraksis
- Bistå flyktningene til å bli selvgående

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge.
Kriterier: Bosetting skjer etter anmodning fra IMDI. Flyktninger tas imot hele året eller frem til årets kvote i henhold til kommunestyrets vedtak er oppfylt.

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet har som mål å legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Hovedvekten vil være på kvalifisering til arbeid eller utdanning. Norskopplæring med samfunnslære utgjør en sentral del av introduksjonsprogrammet. Tranøy kommune samarbeider med voksenopplæringen i Lenvik kommune om norskundervisning, samfunnskunnskap, språkpraksis og arbeidspraksis. Andre samarbeidsløsninger og tiltak i kommunens egen regi kan også være aktuelt.

Målgruppe:

Nyankomne flyktninger over 18 år som er bosatt i Tranøy kommune.
Kriterier: Pliktmessig deltakelse for voksne over 18 år i introduksjonsprogrammet. Programmet gis i 2 år etter bosetting i Tranøy kommune.

Familiegjenforening:

Tranøy kommune skal tilby råd og veiledning til familiegjentforente, Gi kunnskap om lokalmiljøet, vurdere søkers behov for norskopplæring og deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Målgruppe:

Personer som har fått innvilget familiegjenforening.
Kriterier: Fått innvilget familiegjenforening. Bosatt i Tranøy kommune. Være økonomisk forsørget av familie.

Hjemmel
Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven). Kommunestyrevedtak.

Kontaktinformasjon:
Flyktningekoordinator i Tranøy

9304 Vangsvik

Telefon 977 08753 eller epost: jimmy.nilsen@tranoy.kommune.no
 

 

  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 16.des.2010
  • Sist oppdatert den 01.feb.2013
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn