Eiendommen gnr 17 bnr 38 foreslås omregulert fra fritidsformål til boligformål. 

For planforslaget gjelder at planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser datert 5.9, udatert plankart, ROS-analyse og vurdering av biologisk mangfold datert 5.8.19 er tilgjengelig på denne siden.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt Tranøy kommune, kommunehuset, 9304 Vangsvik innen 12.12.2019.

Rådmannen