Last ned betalingsregulativet som PDF

Innholdsfortegnelse

Kap. 1 Barnehager

1.1 Foreldrebetaling pr måned, full sats (i henhold til fastsatt makspris)

1.2 Foreldrebetaling pr måned, søskenmoderasjon (50 %)

1.3 Kostbetaling pr måned.

1.4 Kjøp av enkelte dager

1.5 Kjøp av enkelte dager, søskenmoderasjon (50 %)

1.6 Kostbetaling enkelte dager

Kap. 2 Skolefritidsordning (SFO)

2.1 Foreldrebetaling pr måned, full sats.

2.2 Foreldrebetaling pr måned, søskenmoderasjon (50 %)

2.3 Kostbetaling pr måned.

2.4 Kjøp av enkelte dager og kjøp av Sommer-SFO.

2.5 Kjøp av enkelte dager og kjøp av Sommer-SFO, søskenmoderasjon (50 %)

2.6 Kostbetaling enkelte dager

Kap. 3 Musikk- og kulturskole.

3.1 Skolepenger pr år, full sats.

3.2 Skolepenger pr år, søskenmoderasjon (50 %)

3.3 Instrumentleie.

Kap. 4 Pleie og omsorgstjenester

4.1 Hjemmehjelp pr. mnd.

4.2 Salg av middag.

4.3 Trygghetsalarmer pr. mnd.

4.4 Korttidsopphold.

4.5 Fotpleie.

4.6 Reisevaksiner

4.7 Vaktmester i hjemmetjenesten.

Kap. 5 Tekniske tjenester

5.1 Feie- og tilsynsgebyr

5.2 Renovasjonsgebyr

5.3 Avløpsgebyr

5.4 Septikgebyr

5.5 Vann.

Kap 6 til 12 Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, seksjoneringssaker, forurensningssaker

Kap. 6 Fellesbestemmelser

Kap. 7  Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Kap. 8      Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (§ 32) og matrikkelforskrift (§16)

8.1 Oppretting av ny matrikkelenhet:

8.2 Oppmålingsforretning over hel eller del av eksisterende grense for et registernummer

8.3 Justering av eksisterende grense/arealoverføring.

8.4 Arealoverføring,

8.5 Klarlegging rettigheter herunder eksisterende grenser

8.6 Registrering av jordsameie.

8.7 Kartforretning over punktfeste.

8.8 Gebyr til kommunen når kartforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre.

8.9 Avbrudd i kartforretningsarbeidet 

8.10 Registrering uten kartforretning.

8.11 Grensepåvisning.

8.12 Utstedelse av matrikkelbrev.

Kap. 9  Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

9.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom.

9.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som inngår i en seksjon.

9.3 Ny behandling av avslått søknad.

Kap. 10   Utsetting av bygg (husplassering)

Kap. 11   Betalingsregulativ for behandling av byggesaker, delingssaker, og konsesjonssaker

11.1 Boliger og hytter

1.2 Andre bygg.

11.3 Driftsbygning.

11.4 Bruksendring.

11.5 Riving.

11.6 Vesentlige terrenginngrep.

11.7 Anlegg av veg, parkeringsplass og molo/gangbro.

11.8 Bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygninger

11.9 Diverse tiltak.

11.10 Trinnvis behandling av tiltak.

11.11 Endringssøknad.

11.12 Utslippstillatelse og kontrollgebyr mindre avløpsanlegg i tilknytning til byggesøknad.

11.13 Miljøsaker, tilsynsgebyr mv. etter forurensningsloven.

11.14 Ikke igangsatt, stanset eller avslått tiltak.

11.15 Dispensasjonssaker i forbindelse med byggesaker

11.16 Delingssøknader

11.17 Konsesjonssaker

11.18 Ulovelighetsoppfølging etter pbl

Kap. 12  Betalingsregulativ for behandling av arealplaner

12.1 For kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering) i hht. §§ 12-3, 12-10 og 12-12.

12.2 Nytt planvedtak.

12.3 Utfylling, endring og oppheving.

12.4 Mindre endringer

12.5 For behandling av tomtedelingsplan.

12.6 Planprogram.

12.7 Konsekvensutredning.

12.8 Ekstra arbeid.

12.9 Rådgivning.

12.10 Dispensasjon.

Kap. 13  Andre gebyrer og leiepriser

13.1 Eiendomsmegleroppdrag.

13.2 Fellingsavgifter elg.

13.3 Tjenester utført av kommunalteknisk avdeling.

13.4 Bevillinger og tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

13.5 Satser for betaling av avskrift og kopi av arkivmateriale fra arkivdepot

13.6 Kopieringsavgift

*Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor flertallet av medlemmene kommer fra Tranøy, får redusert prisen for kopiering med 50 %. Det må kunne dokumenteres at minimum 2/3 av medlemmene er fra Tranøy.

13.7 Leie av kontormaskiner

13.8 Korttidsleie av kommunale lokaler pr gang/døgn.

*Jfr. kap. 2.4 Reglement for utleie av kommunale lokaler, bygg og anlegg: Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor flertallet av medlemmene kommer fra Tranøy, får gratis leie til sin ordinære virksomhet. Det må kunne dokumenteres at minimum 2/3 av medlemmene er fra Tranøy. Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning må likevel betale for leie av svømmebassengene og bruk av dusjer.

Kap. 14 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

14.1 Undervisning.

14.2 Undervisningsmateriell

14.3 Prøver

Kap. 15 Tomter i kommunale boligfelt

Diverse bestemmelser

Revisjon.

 

Kap. 1 Barnehager

1.1 Foreldrebetaling pr måned, full sats (i henhold til fastsatt makspris)

                                                                                           

 

 

2016

 

2017

 

2018

 100 % plass

 kr      2 655

 kr      2 730

 kr      2 910

   80 % plass

 kr      2 124

 kr      2 184

 kr      2 330

   60 % plass

 kr      1 593

 kr      1 638

 kr      1 745

   50 % plass

 kr      1 328

 kr      1 365

 kr      1 455

   40 % plass

 kr      1 062

 kr      1 092

 kr      1 165

 

1.2 Foreldrebetaling pr måned, søskenmoderasjon (50 %)

 

 

 

2016

 

2017

 

2018

 100 % plass

kr       1 329

kr       1 365

kr       1 455

   80 % plass

kr       1 063

kr       1 092

kr       1 165

   60 % plass

kr          797

kr          819

kr          870

   50 % plass

kr          664

kr          683

kr          730

   40 % plass

kr          532

kr          546

kr          580

 

 

 

 

1.3 Kostbetaling pr måned

                                                                                        

 

2016

2017

2018

 100 % plass

kr          287

kr          295

kr          305

   80 % plass

kr          230

kr          236

kr          240

   60 % plass

  kr          172

  kr          177

  kr          180

   50 % plass

kr          144

kr          148

kr          150

   40 % plass

kr          115

kr          118

kr          120

 

1.4 Kjøp av enkelte dager

      

 

2016

2017

2018

 Pr dag

 kr          284

 kr         292

 kr         300

 Pr uke

 kr       1 201

 kr       1 235

 kr       1 270

 

1.5 Kjøp av enkelte dager, søskenmoderasjon (50 %)

            Ble innført med virkning fra 01.01.2015

      

 

2016

2017

2018

 Pr dag

 kr          142

 kr          146

 kr          150

 Pr uke

 kr          601

 kr          618

 kr          635

 

 

1.6 Kostbetaling enkelte dager

                                                                                        

 

2016

2017

2018

 Pr dag

 kr           33

 kr           35

 kr           35

 Pr uke

 kr         163

 kr         168

 kr         170

 

 

Kap. 2 Skolefritidsordning (SFO)

2.1 Foreldrebetaling pr måned, full sats

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 Over 10 timer pr. uke

 kr       1 820

 kr       1 856

 kr       1 911

 Inntil 10 timer pr. uke

 kr       1 103

 kr       1 125

 kr       1 158

 

2.2 Foreldrebetaling pr måned, søskenmoderasjon (50 %)

      

 

2016

2017

2018

 Over 10 timer pr. uke

 kr          910

 kr          928

 kr          955

 Inntil 10 timer pr. uke

 kr          552

 kr          563

 kr          579

 

2.3 Kostbetaling pr måned

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 1 - 3 dager pr. uke

 kr            55

 kr            56

 kr            58

 4 - 5 dager pr. uke

 kr            65

 kr            66

 kr            68

 

2.4 Kjøp av enkelte dager og kjøp av Sommer-SFO

                                                                                               

 

2016

2017

2018

 Hel dag (over 4 timer)

 kr          292

 kr            298

 kr            306

 Kort dag (inntil 4 timer)

 kr          173

 kr            176

 kr            181

 Pr uke (dager over 4 timer)

 kr       1 251

 kr         1 276

 kr         1 314

 Pr uke (dager inntil 4 timer)

 kr          725

 kr            740

 kr            762

 

2.5 Kjøp av enkelte dager og kjøp av Sommer-SFO, søskenmoderasjon (50 %)

Innført fra 1.1.2017

                                                                                          

 

 

2017

2018

 Hel dag (over 4 timer)

 

kr           149        

kr           153        

 Kort dag (inntil 4 timer)

 

kr             88       

kr             90       

 Pr uke (dager over 4 timer)

 

kr           638        

kr           657        

 Pr uke (dager inntil 4 timer)

 

kr           370           

kr           381           

2.6 Kostbetaling enkelte dager

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 Hel dag (over 4 timer)

kr              33

kr              34

kr              35

 Kort dag (inntil 4 timer)

kr                0

kr                0

kr                0

 

 

Kap. 3 Musikk- og kulturskole

3.1 Skolepenger pr år, full sats

      

 

2016

2017

2018

 Individuell og lita gruppe <5 elever:

kr        1 901

 kr         1 939

 kr         1 997

 Gruppe >5 elever

kr        1 786

 kr         1 822

 kr         1 876

 Salg instruktørtjeneste (korps) - pr. time

kr           179

kr           183

kr           188

 

3.2 Skolepenger pr år, søskenmoderasjon (50 %)

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 Ind og lita gruppe <5 elever:

 kr          951

kr           970

kr           999

 Gruppe >5 elever

 kr          893

kr           911

kr           938

 Salg instruktørtjeneste (korps) - pr. time

 kr          179

kr           182

kr           187

 

3.3 Instrumentleie

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 Årssats

kr         499

kr           508

kr           523

 

 

Kap. 4 Pleie og omsorgstjenester

4.1 Hjemmehjelp pr. mnd.

                                                                                       

 

2016

2017

2018

Husstandens netto inntekt, 1 til under 2 G

(jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester; FOR 2011-12-16-1349)

kr            186

kr            190

utfaktureres iht. forskrift

Husstandens netto inntekt, 2 til 3 G

kr            772

kr            795

kr            815

Husstandens netto inntekt, 3 til 4 G

kr         1 228

kr         1 265

kr         1 297

Husstandens netto inntekt, 4 til 5 G

kr         1 607

kr         1 655

kr         1 696

Husstandens netto inntekt, over 5 g

kr         1 934

kr         1 992

kr         2 042

Selvkost hjemmehjelp pr time

kr            318

kr            328

kr            336

 

 

 

4.2 Salg av middag

                                                                                       

 

2016

2017

2018

Salg av middag på sykehjemmet

kr             85

kr              92

kr              95

Salg av middag inkl. utkjøring

kr           100

kr            110

kr            113

 

4.3 Trygghetsalarmer pr. mnd.

      

 

2016

2017

2018

Leie av trygghetsalarmer

kr           165

kr             170

kr             174

Installasjon (engangsgebyr)

kr           300

kr             350

kr             359

 

4.4 Korttidsopphold

                                                                                       

 

2016

2017

2018

Per døgn

(jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester; FOR 2011-12-16-1349)

kr            147

 kr           155

 utfaktureres iht. forskrift

Opphold enkel dag eller natt

(jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester; FOR 2011-12-16-1349)

kr              77

kr              80

utfaktureres iht. forskrift

 

4.5 Fotpleie 

 

Utgikk i 2017.

 

4.6 Reisevaksiner

 

Fases ut.

            

 

4.6.1 Enkelte vaksiner – fases ut

                                                                                      

Enkelte vaksiner utfaktureres etter katalogpris.

 

 

4.6.2 Konsultasjonsgebyr – fases ut

 

 

2016

2017

2018

 Voksne og barn over 12 år med setting

 kr            138

 kr            138

 kr            142

 Barn t.o.m. 12 år med setting

 kr            105

 kr            105

 kr            108

 Familie med setting

 kr            212

 kr            212

 kr            217

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Oppfølgingskonsultasjon for samme reise – fases ut

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 Voksne og barn over 12 år med setting

 kr              69

 kr              69

 kr              71

 Barn t.o.m. 12 år med setting

 kr              54

 kr              54

 kr              55

 Familie med setting

 kr            105

 kr            105

 kr            108

 

 

 4.6.4 Setting av medbrakt vaksine – tilbudet fortsetter

 

 

2016

2017

2018

 Setting av medbrakt vaksine

 kr              84

 kr              87

 kr              89

 

 

4.7 Vaktmester i hjemmetjenesten

Vaktmester i hjemmetjenesten kan brukes til snømåking, strøing, plenklipping, skifting av lyspære etc.)

                                                                                       

 

2016

2017

2018

Per full time

kr            185

kr            190

kr            195

Per påbegynt ½ time

kr              93

kr              96

kr              98

 

 

 

Kap. 5 Tekniske tjenester

5.1 Feie- og tilsynsgebyr

 

 

2016

2017

2018

Årsgebyr pr. pipeløp, G1, feiing hvert år

kr          675

kr          675

kr          675

Årsgebyr pr. pipeløp, G2, feiing annet hvert år

kr          475

kr          475

kr          475

Årsgebyr pr. pipeløp, G3, tilsyn

kr          275

kr          275

kr          275

Gebyrene er ekskl. mva.

 

 

5.2 Renovasjonsgebyr

 

Husholdningsrenovasjon

2016

2017

2018

Renovasjonsgebyr for husholdning per år

pr leilighet

 kr      3 250

 kr      3 250

 

 

 

Redusert gebyr fra og med 2. kvartal 2017

 

 

 

Renovasjonsgebyr for husholdning per år

pr leilighet

 

 kr      2 875

 kr      2 650

 

Fritidsrenovasjon

2016

2017

2018

Renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger per år

 kr      1 100

 kr      1 100

 kr      1 225

Gebyrene er ekskl. mva.

 

5.3 Avløpsgebyr

 

Tilknytningsgebyr: 

2016

2017

2018

Normalt tilknytningsgebyr pr enhet

kr      8 500

kr       8 500

kr       8 500

 

Årsgebyr:

2016

2017

2018

Abonnementsavgift lav sats < 500 m2

 kr      2 650

 kr      2 250

 

Abonnementsavgift høy sats > 500 m2

 kr    13 250

 kr    11 250

 

Forbruksgebyr pr m2

 kr      18,00

 kr      18,00

 

Forbruksgebyr etter måler pr m3

 kr      18,00

 kr      18,00

 

Redusert gebyr fra 2. kvartal 2017

 

 

 

Abonnementsavgift lav sats < 500 m2

 

 kr      2 000

 kr      1 750

Abonnementsavgift høy sats > 500 m2

 

 kr    10 000

 kr      8 750

Forbruksgebyr pr m2

 

 kr      10,00

 kr        9,00

Forbruksgebyr etter måler pr m3

 

 kr      10,00

 kr        9,00

Gebyrene er ekskl. mva.

 

For øvrig vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Tranøy kommune vedtatt i kommunestyre 22. juni 2004.

 

5.4 Septikgebyr

                                                                                           

 

2016

2017

2018

Årsgebyr pr tank på 4 m3, tømming hvert 2. år

 kr         900

 kr         900

 kr         910

Årsgebyr pr tank på 4 m3, tømming hvert 4. år

 kr         450

 kr         450

 kr         455

 

Tømming ut over 4 m3 gjøres opp etter m3

 

Gebyrene er ekskl. mva.

 

5.5 Vann

 

Tilknytningsgebyr: 

2016

2017

2018

Normalt tilknytningsgebyr pr enhet

kr      8 500

kr      8 500

kr      8 500

 

Årsgebyr:

2016

2017

2018

Abonnementsavgift lav sats < 500 m2

 kr      2 320

 kr      2 320

 kr      2 320

Abonnementsavgift høy sats > 500 m2

 kr    11 600

 kr    11 600

 kr    11 600

Forbruksgebyr pr m2

 kr      17,50

 kr      17,50

 kr      17,50

Forbruksgebyr etter måler pr m3

 kr      17,50

 kr      17,50

 kr      17,50

 

Gebyrene er ekskl. mva.

 

For øvrig vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Tranøy kommune vedtatt i kommunestyre 22. juni 2004.

 

 

 

Kap 6 til 12 Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, seksjoneringssaker, forurensningssaker

 

 

GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:

 

 • § 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 
 • § 30,32 i Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)
 • § 16,17 i Forskrift om eiendomsregistreringer (matrikkelforskriften)
 • § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997
 • § 52 a i Forurensningsloven av 13. mars 1981, nr.6
 • § 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av 1.06.2004

 

Kap. 6 Fellesbestemmelser

 

6.1 Grunnlag

Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittskostnader ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven m.fl..    

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr. matrikkelforskriftens § 16.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

 

6.2

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/delingsloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

 

6.3

Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriftens § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Statens kartverks krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det skal foreligge en erklæring om pantefrafall ved arealoverføring.

 

6.4

Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev. Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

6.5

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

6.6

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

 

6.7

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven.

 

6.8

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være:                                                                                    kr 1 750

 

6.9

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Revidering av regulativet gjennomføres annet hvert år.

 

6.10

Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid.                                             kr 800 / time

 

6.11

Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighets- oppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.

 

 

Kap. 7  Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Kart og eiendomsoppgaver

 

Situasjonskart i henhold til plan- og bygningsloven

       kr          1 000

Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i geovekstavtalen.

 

Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid

 

Minstegebyr

 

 

 

       kr  800 / time

 

       kr            800

 

 

Kap. 8      Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (§ 32) og matrikkelforskrift (§16)

8.1 Oppretting av ny matrikkelenhet:

8.1.1 Oppmålingsforretning for nytt registernummer til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse (grunneiendom og festegrunn)

                                                                

Oppmåling av arealer til bolig og utbyggingsformål

fra kvm til kvm

2016

2017

2018

Inntil 4 punkter

0 – 500

 

kr         9 000

kr         9 000

Inntil 4 punkter

501 – 1 000

 

kr         9 000

kr         9 680

Inntil 5 punkter

1 001 –1 500

 

kr       10 000

kr       10 840

Inntil 5 punkter

1 501 –2 000

 

kr       10 000

kr       12 000

Inntil 5 punkter

2 001 – 2 500

 

kr       12 000

kr       13 200

Inntil 5 punkter

2 501 – 3 000

 

kr       12 000

kr       14 400

Inntil 6 punkter

3 001 – 3 500

 

kr       12 000

kr       15 600

Inntil 6 punkter

3 501 – 4 000

 

kr       15 000

kr       16 900

Inntil 6 punkter

4 001 – 4 500

 

kr       15 000

kr       18 200

Inntil 6 punkter

4 501 – 5 000

 

kr       15 000

kr       19 500

Inntil 7 punkter

5 001 – 7 500

 

kr       18 000

kr       22 800

Inntil 7 punkter

7 501 – 10 000

 

kr       21 000

kr       26 250

Inntil 7 punkter

10 001 – 12 500

 

kr       23 000

kr       27 480

Inntil 8 punkter

12 501 – 15 000

 

kr       25 000

kr       28 710

Inntil 8 punkter

15 501 – 17 500

 

kr       27 000

kr       29 940

Inntil 9 punkter

17 501 – 20 000

 

kr       29 000

kr       31 170

Inntil 10 punkter

20 001 – 50 000

 

kr       33 000

kr       35 480

Inntil 10 punkter

50 001 – 100 000

 

kr       37 000

kr       39 780

 

For arealer over 100000 kvm: 39 780 kr + medgått tid iht timesats i samsvar med regulativets punkt 6.10.

For flere målepunkter økes gebyret med kr 550,- per punkt.

                                           

Oppmåling av arealer til hytte og fritidsformål

fra kvm til kvm

2016

2017

2018

Inntil 4 punkter

0 – 500

 

kr       12 500

kr 12 500

Inntil 4 punkter

501 – 1 000

 

kr       13 500

kr 13 550

Inntil 5 punkter

1 001 – 1 500

 

kr       15 000

kr 15 500

Inntil 5 punkter

1 501 – 2 000

 

kr       15 000

kr 16 000

Inntil 5 punkter

2 001 – 2 500

 

kr       16 500

kr 17 000

Inntil 5 punkter

2 501 – 3 000

 

kr       16 500

kr 18 000

Inntil 6 punkter

3 001 – 3 500

 

kr       18 000

kr 19 500

Inntil 6 punkter

3 501 – 4 000

 

kr       18 000

kr 21 125

Inntil 6 punkter

4 001 – 4 500

 

kr       20 000

kr 22 750

Inntil 6 punkter

4 501 – 5 000

 

kr       20 000

kr 24 375

Inntil 7 punkter

5 001 – 7 500

 

kr       22 000

kr 28 500

Inntil 7 punkter

7 501 – 10 000

 

kr       24 000

kr 32 813

Inntil 7 punkter

10 001 – 12 500

 

kr       24 000

kr 33 663

Inntil 8 punkter

12 501 – 15 000

 

kr       26 000

kr 34 538

Inntil 8 punkter

15 501 – 17 500

 

kr       28 000

kr 35 359

Inntil 9 punkter

17 501 – 20 000

 

kr       30 000

kr 36 157

Inntil 10 punkter

20 001 – 50 000

 

kr       33 000

kr 39 028

Inntil 10 punkter

50 001 – 100 000

 

kr       37 000

kr 42 962

 

For arealer over 100000 kvm: 42 962 kr + medgått tid iht timesats i samsvar med regulativets punkt 6.10.

For flere målepunkter økes gebyret med kr 550,- per punkt.

 

8.1.2 Kart og delingsforretning av matrikkelenhet på kontor (varsling og kartforretningsmøte):

 

                                                    

2016

2017

2018

Minstegebyr

 

kr     1 500              

kr     1 600              

 

8.1.3 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning/kartforretning:

 

                                                    

2016

2017

2018

Minstegebyr

 

kr     2 000              

kr     2 150              

 

I tillegg kommer gebyr etter pkt. 8.1.1, 8.1.2 eller 8.1.3.

 

8.2 Oppmålingsforretning over hel eller del av eksisterende grense for et registernummer

                                                                                                            

 

2016

2017

2018

Grenselengde inntil 50 m  inntil 2 punkter                                                

kr   3 000              

kr     3 000              

kr     3 000              

Grenselengde 50-200 m   inntil 3 punkter                                                                                                      

kr   5 000

kr     5 250              

kr     5 500              

Grenselengde over 200 m inntil 3 punkter                                                                                                       etter medgått tid, iht timesats i samsvar med regulativets punkt 12.8 (mannskap per time).     Minstegebyr

kr   5 000

kr     5 500              

kr     6 000              

 

For flere målepunkter økes gebyret med kr 550,- per punkt.

 

 8.3 Justering av eksisterende grense/arealoverføring

               

 

2018

Grensejustering, -grunneiendom, festegrunn, jordsameie.

Kr 7 000

Grensejustering, - anleggseiendom

Kr 7 000

8.4 Arealoverføring,

Arealoverføring -grunneiendom, festegrunn, jordsameie betales gebyr etter pkt. 8.1.1 med et tillegg i prisen på 25 %.

Volumoverføring, -anleggseiendom. Det vises til gebyrregulativet pkt. 8.1.2 med et tillegg i prisen på 25 %.

8.5 Klarlegging rettigheter herunder eksisterende grenser

 

 

2018

Grense, -stadfestet ved kart- eller oppmålingsforretning, inntil 2 pkt. (For overskytende grensepunkter, pr. punkt)

Kr 1 800 (1 200)

Grense, -ikke stadfestet ved kart- eller oppmålingsforretning, inntil 2 pkt. (For overskytende grensepunkter, pr. punkt)

Kr 3 500 (2 500)

Klarlegging av rettigheter betales etter medgått tid iht timesats i samsvar med regulativets punkt 12.8 (mannskap per time).

 

8.6 Registrering av jordsameie

Betales etter medgått tid, iht timesats i samsvar med regulativets punkt 6.10.

8.7 Kartforretning over punktfeste

                                                                                                            

 

2016

2017

2018

Kartforretning over punktfeste uten markarbeid pr. punktfeste 

 

kr   2 000              

 

kr   2 200              

 

kr   2 500              

Oppmålingsforretning over punktfeste med markarbeid pr. punktfeste 

 

kr   3 800

 

kr   4 000              

 

kr   4 300              

 

8.8 Gebyr til kommunen når kartforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre

 

Ved gebyrberegningen nyttes følgende % -satser for de ulike delene av arbeidene og satser i 8.1 - 8.7:

Oppgave

 

1 Fremskaffe datagrunnlag

25 %

2 Varsling og kartforretningsmøte

15 %

3 Tekn arbeider og dokumentasjon

35 %

4 Registerarbeidene (sluttarbeidene)

25 %

 

Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og SOSI-kodet form. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr. 3 minskes med 5 %.

8.9 Avbrudd i kartforretningsarbeidet

                                                                                                                     

                                                    

2016

2017

2018

Minstegebyr

kr   2 000              

kr     2 000              

kr     2 000              

 

8.10 Registrering uten kartforretning

8.10.1 Registreringsbrev

                       

                                                    

2016

2017

2018

For utstedelse av registreringsbrev                                                                                               

kr  2 000              

kr   2 000              

kr   2 000              

 

8.10.2 Utstedelse av målebrev for grunnareal til seksjon, pr. seksjon

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Hvor utarbeiding av målebrev krever markarbeid, er gebyret pr. seksjon

 

kr  3 800              

 

kr  4 000              

 

kr  4 250              

Hvor utarbeiding av målebrev ikke krever markarbeid, er gebyret pr. seksjon

 

kr  2 000

 

kr  2 200

 

kr  2 400

Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser.

 

8.10.3 Utstedelse av ajourført målebrev etter kap. 20 i forskriftene:

                                                                                                         

 

2016

2017

2018

Ajourføring av målebrev

kr     600              

kr     600              

kr     750              

 

8.11 Grensepåvisning

 

For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard er gebyret for:

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Til og med tre punkter

kr  2 000              

kr  2 200              

kr  2 500              

Tillegg pr. punkt fra og med punkt nr. fire                           

kr     600

kr     600

kr     600

 

8.12 Utstedelse av matrikkelbrev

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til forskriftens § 16.

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr     300              

kr     175              

kr     175              

Matrikkelbrev over 10 sider

kr     400              

kr     350              

kr     350              

 

 

 

Kap. 9  Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

 

9.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

 

    a. Sak som krever befaring: fem rettsgebyr.             

b. Sak som ikke krever befaring: tre rettsgebyr.

 

Gebyrene har hjemmel i Lov-1997-05-23-31 (eierseksjonsloven) § 7.

 

I tillegg kommer tinglysningsgebyr etter de til en hver tid gjeldende offentlige satser.

 

9.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som inngår i en seksjon

 

Gebyr fastsettes etter reglene i kap. 8.

 

9.3 Ny behandling av avslått søknad

 

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

 

Kap. 10   Utsetting av bygg (husplassering)

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Enkelt bygning

kr     1 600

kr     1 600

kr     1 800

Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig)

kr     2 100

kr     2 100

kr     2 300

Garasje under 50 m2

kr     1 100

kr     1 100

kr     1 300

Ekstrautstikking

kr        600

kr        600

kr        750

Næringsbygg/offentlige bygg beregnes på

grunnlag av anvendt tid med en timepris på

 

kr        600

 

kr        600

 

kr        750

 

 

Kap. 11   Betalingsregulativ for behandling av byggesaker, delingssaker, og konsesjonssaker

           

Hjemlet i Plan- og bygningslovens § 33-1, forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og Forskrift om gebyr for behandling av saker etter konsesjonssaker fastsatt av Landbruksdepartementet 29.desember 1993.

 

Definisjoner:   Behandling                       =  Søknadskontroll + tilsyn

                          Bebygd areal          =  Som fastlagt i NS 3940

 

 

 

Beregningsgrunnlag

Hvor ikke annet fremgår utgjør beregningsgrunnlaget for gebyret bruksareal BRA iht. NS 3940. I tillegg til byggesaksgebyret fastsettes gebyr for annen tjeneste knyttet til søknad slik det fremgår av regulativet.

 

Dekning av utgifter til andre myndigheter m.m.

I tillegg til gebyrer etter dette regulativet skal søker/tiltakshaver dekke alle utgifter til saksbehandling hos sektormyndigheter mv., herunder avklaringer/befaring i forhold til kulturminneloven, nødvendige tekniske rapporter, som for eksempel geotekniske grunnundersøkelser og risikoanalyser i forhold til skredfare.

 

Betalingstidspunkt

Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

 

Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingsfrist reduseres gebyret, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

 

Forhøyet gebyr

Innsendte søknad som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav eller nødvendig dokumentasjon iht. kommunens veiledere, kan medføre forhøyet gebyr. Beregningen gjøres med grunnlag i det merarbeidet dette representerer, jf. timesatser pkt. 6.10.

 

Gebyr ved avslag/trekking

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, eller meldt tiltak nektes utført, betales fullt gebyr i henholdt til regulativet for vedkommende tiltak. Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad eller melding om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling. Dersom en byggesøknad trekkes etter tillatelsen til tiltaket er gitt eller ved bortfall av tillatelse i henhold til Pbl. § 21-9, refunderes ikke gebyr.

 

Ulovlig byggearbeid

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller medhold av plan- og bygningsloven. For størrelse på gebyr, se pkt. 11.18. Gebyret skal belastes den ansvarlige. Det forhøyede gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker.

 

Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger iht. lov-, forskriftskrav ol. Settes gebyr lik kostnader for slik bistand.

I tillegg påløper et gebyr på kr. 2 000,-.

 

11.1 Boliger og hytter

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

For behandling av eneboliger som inkluderer ansvarsrettssøknader samt tekniske installasjoner og tilhørende anlegg (eksempelvis veg, terrasse, garasje m.m.) som byggemeldes med tegninger sammen med boligen, samt hybel/hybelleilighet under 50 m2

 

 

 

 

kr     3 500

 

 

 

 

kr     4 000

 

 

 

 

kr     4 500

For boliger som inneholder flere boenheter (enebolig med hybelleilighet over 50 m2, tomannsbolig eller rekkehus)

a) for første enhet

b) deretter for hver av de øvrige enheter

 

 

 

kr     3 500

kr     2 400

 

 

 

kr     4 000

kr     2 500

 

 

 

kr     4 500

kr     2 500

For behandling rene hyttebygg betales pr. selvstendig boenhet som inkluderer ansvarsrettssøknader samt tekniske installasjoner og tilhørende anlegg som byggemeldes med tegninger sammen med hytta.

 

 

 

kr     5 100              

 

 

 

kr     6 000

 

 

 

kr     6 000

 

11.2 Andre bygg

For behandling av alle andre kategorier bygg, tilbygg, garasjer, terrasser, svømmebasseng, hangarer, næringsbygg, naust, haller, skoler og sykehjem, samt hovedombygging, betales etter arbeidets bebygde areal BYA, i følge tabellen nedenfor.

Påbygg betales etter bruttoareal BTA.

For hver etasje over betales et tillegg på 50 % av etasjens BTA.

For uoppvarmede frittstående bygg uten tekniske installasjoner reduseres gebyret med 50 %.

Ved hovedombygging foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget og gebyret.

Midlertidige bygg, som består inntil 3 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

I tillegg betales gebyr for eventuelle tilleggsarbeider og tekniske installasjoner i henhold til punkt 11.8.

                                                                                                         

 

2016

2017

2018

Pluss fast tillegg

Inntil 50 kvm

kr 36/kvm              

kr 37/kvm              

kr 37/kvm              

0,-

50 kvm - 199 kvm

kr 26/kvm

kr 27/kvm

kr 27/kvm

500,-

200 kvm - 399 kvm

kr 21/kvm

kr 21/kvm

kr 21/kvm

1 694,-

400 kvm og over

kr 15/kvm

kr 15/kvm

kr 15/kvm

4 082,-

 

11.3 Driftsbygning

 

For behandling av driftsbygninger etter plan- og bygningsloven betales gebyr etter bygningens bebygde areal og bygningstype.

 

 Sakstype:                                                                                              

 

2016

2017

2018

Driftsbygninger i landbruket etter bygningens bebygde areal.

a) 0 – 199 kvm

b) over 200 kvm

 

 

kr 10/kvm

kr   8/kvm

 

 

kr 10/kvm

kr   8/kvm

 

 

kr 10/kvm

kr   8/kvm

For hver etasje over betales et tillegg på 50 % av grunnflatetakstene.

Ved søknad om tiltak 50 % tillegg.

 

 

 

Brygge (driftsbygning i fiske)

kr    2 000

kr    2 000

kr    2 000

Kai, flytebrygge, molo

kr    2 800

kr    2 800

kr    2 800

Høring: Oppdrettsanlegg og lignende anlegg i sjø

eks annonsering

 

kr    4 000

 

kr    4 000

 

kr    5 000

 

11.4 Bruksendring

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

For bruksendring betales et gebyr på

kr    3 500

kr    3 500

kr    5 000

 

11.5 Riving

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

For bygg under 100 m2 betales et gebyr på

kr       700              

kr       700              

kr    1 000              

For bygg mellom 100 m2 og 500 m2 betales et gebyr på        

kr    1 300             

kr    1 300             

kr    1 500             

For næringsbygg, produksjonslokaler etc. over 500 m2 

kr    2 300             

kr    2 300             

kr    3 000             

 

Fagansvarlig kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningsloven for å få gjennomført nødvendig inspeksjon. Ekstrakostnader i den forbindelse dekkes av søker.

 

11.6 Vesentlige terrenginngrep

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

etter plan- og bygningslovens § 20-1 betales med et gebyr på

 

kr    2 300              

 

 

Terrenginngrep – tk 1

 

kr    2 500              

kr    4 000              

Terrenginngrep – tk 2

 

kr    4 000              

kr    6 000              

Terrenginngrep – tk 3

 

kr    8 000              

kr  12 000              

 

Ved søknad om konsesjonspliktige anlegg, massetak, pukkverk etc. betales 100 % tillegg.

 

11.7 Anlegg av veg, parkeringsplass og molo/gangbro

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Mindre parkeringsplasser (inntil 10 biler)

kr    1 200              

kr    2 000              

kr    3 000              

Større parkeringsplasser

kr    2 300             

kr    4 000             

kr    5 000             

Veganlegg (vei-, vann- og avløp 0 - 1 km)

kr    4 400             

kr    4 500             

kr    6 000             

Veganlegg (vei-, vann- og avløp 1 - 5 km)

 

kr    7 000             

kr    9 000             

Gangbro, kulvert, molo og lignende

 

kr    4 000             

kr    5 000             

 

11.8 Bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygninger

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Piper

kr       600

kr       600

kr       600

Varmeanlegg – bolig

kr    1 100

kr    1 100

kr    1 100

Varmeanlegg – nærings- og offentlig bygg

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Ventilasjonsanlegg – bolig

kr    1 100

kr    1 100

kr    1 100

Ventilasjonsanlegg – nærings- og offentlig bygg

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Kuldeanlegg

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Sanitæranlegg – bolig

kr    1 100

kr    1 100

kr    1 100

Sanitæranlegg – nærings- og offentlig bygg

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Tekniske anlegg i grunnen – mindre anlegg

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Tekniske anlegg i grunnen – større anlegg

kr    4 200

kr    4 200

kr    4 200

Ny installasjon av alle typer heiser

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Brannvarslings- og brannslokningsanlegg

kr    2 100

kr    2 100

kr    2 100

Nettstasjoner, pumpestasjoner og svømmebasseng

kr    1 100

kr    1 100

kr    1 100

 

 11.9 Diverse tiltak

 

For arbeider etter Plan- og bygningslovens § 85 og saker etter § 93 som ikke kan måles etter grunnflate, for eksempel fasadeendringer, reklameskilt, antenner, støyskjermer, innhegning og forstøtningsmur,

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Gebyr for hvert tilfelle

kr    1 200              

kr    1 200              

kr    3 000              

 

 

11.10 Trinnvis behandling av tiltak

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Rammetillatelse

 

100 % av ordinært gebyr

100 % av ordinært gebyr

Gebyr for hver

igangsettingstillatelse

kr    1 200              

kr  1 500              

kr  3 000              

Godkjenning av ansvarsrett – Søknad om unntak fra krav om formell kompetanse – pr. foretak

 

 

Kr   2 000

 

11.11 Endringssøknad

 

 

2016

2017

2018

For hver søknad om endring av gitt tillatelse,

inkluderer også økning i areal

kr    1 200              

kr    2 000              

kr    2 000              

Behandling/godkjenning av reviderte tegninger (ved søknad om ferdigattest)

 

kr    1 000              

kr    1 000              

Midlertidig brukstillatelse

 

kr    1 000              

kr    1 000              

Ferdigattest

 

kr           0

kr           0

 

11.12 Utslippstillatelse og kontrollgebyr mindre avløpsanlegg i tilknytning til byggesøknad

                                                          

 

2016

2017

2018

Gebyret er hjemlet i forurensingsforskriften og er på

kr  1200              

 

 

Søknad om utslippstillatelse < 15 PE

 

kr    2 000              

kr    2 500              

Søknad om utslippstillatelse > 15 PE

 

kr    4 000              

kr    5 000              

Søknad om mindre endring av utslippstillatelse < 15 PE

 

kr    1 000              

kr    1 000              

Søknad om mindre endring av utslippstillatelse > 15 PE

 

kr    2 000              

kr    2 000              

Kontrollgebyr - fritidsbolig

 

kr    1 500              

kr    2 000              

Kontrollgebyr – anlegg < 15 PE

 

kr    2 000              

kr    4 000              

Kontrollgebyr – anlegg > 15 PE

 

kr    4 000              

kr    6 000              

11.13 Miljøsaker, tilsynsgebyr mv. etter forurensningsloven

 

                Varsel om mulige miljøgebyrer bør normalt orienteres/opplyses til partene i en tidlig fase        av saksbehandlingen

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Miljøtilsyn (eks. forurensningssaker, knyttet til avløpssaker). Tilsynsgebyr. Forvarsles før tilsyn. Dersom det er brudd på forurensningsloven, vil dette gebyret inntreffe

 

              

              

kr    1 875              

Saksbehandling av aktuelle miljøsaker

 

 

Gebyr fastsettes etter anvendt tid

Alle øvrige saker knyttet til det fysiske miljøet, hvor kommunen er tildelt ansvar etter forurensningsloven, pbl og øvrig lovverk som ikke er nevnt tidligere. Eksempel på type saker – saksbehandling, kontroll og tilsyn av oljeutskillere/oljetanker, petroleumsanlegg, fettavskillere

 

 

Gebyr fastsettes etter anvendt tid

 

11.14 Ikke igangsatt, stanset eller avslått tiltak

 

Ved ikke igangsatte tiltak, men etter behandling er foretatt, betales fult ut gebyr.

Ved ikke igangsatte tiltak, men før behandling er foretatt, refunderes hele gebyret.

 

11.15 Dispensasjonssaker i forbindelse med byggesaker

 

Dispensasjon fra bestemmelser i lov eller forskrifter i forbindelse med behandling av byggesaker:

                                                                                                               

 

2016

2017

2018

Delegert behandling

kr          0              

kr   1 000              

kr   1 000              

Politisk behandling/uttalelse fra sentrale myndigheter (unntatt vegvesenet)

 

kr    1 800

 

kr    2 000

 

kr    3 000

11.16 Delingssøknader

                                                                                                   

 

2016

2017

2018

Behandling etter plan- og bygningsloven 

kr    1 600             

kr    1 600             

kr    2 600             

Behandling bare etter jordloven

kr    1 600

kr    1 600

kr    1 600

Behandling etter plan- og bygningsloven og jordloven 

kr    3 200

kr    3 200

kr    4 200

 

Dersom saken først har vært behandlet som en dispensasjonssak fra kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan, innkreves ikke gebyr etter dette punkt, jfr. gebyrregulativ for behandling av arealplansaker.

 

11.17 Konsesjonssaker

 

Gebyr betales i henhold til Forskrifter om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i forvaltningsloven.

                                                                                                               

 

2016

2017

2018

Gebyr enkle konsesjonssaker

kr    2 500          

kr    2 500          

kr    2 500          

Gebyr kompliserte konsesjonssaker

kr    5 000

kr    5 000

kr    5 000

 

11.18 Ulovelighetsoppfølging etter pbl

 

 

2016

2017

2018

Gebyr ved lovovertredelser jfr. § 32-1 (i tillegg til ordinær behandlingsgebyr)

kr    3 000

kr    3 000

kr    3 500

Ulovelighetsgebyr jfr.§ 32( i tillegg til ordinær behandlingsgebyr)

 

Størrelse fastlegges i medhold av byggesaks-

forskriftens kap. 16.

(FOR – 2010 – 03 - 26 - 488)

Størrelse fastlegges i medhold av byggesaks-

forskriftens kap. 16.

(FOR – 2010 – 03 - 26 - 488)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. 12  Betalingsregulativ for behandling av arealplaner

(Jfr. pbl kapittel 12 og 33)

 

Hjemlet i Plan- og bygningslovens § 33-1.

 

Gebyret innbefatter avklaringsmøter, oppstartsmøte, saksbehandling og plan-bearbeiding i plansaker som fremmes i medhold av pbl § 12-11.

 

12.1 For kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering) i hht. §§ 12-3, 12-10 og 12-12

 

0 – 10 da

30 000

fast minstepris som innbefatter annonseutgifter for 2 kunngjøringer.  Flere kunngjøringer faktureres tiltakshaver særskilt

10 da – 60 da

400

pr. da i tillegg til fast minstepris for forenklet reguleringsplan der det er krav om bebyggelsesplan (områdeplan)

10 da – 60 da

800

pr. da i tillegg til fast minstepris for detaljert reguleringsplan der det ikke er krav om bebyggelsesplan (detaljplan).

Areal 60 da og mer

75 000

Fast maksimumspris for detaljert reguleringsplan (detaljregulering).

 

12.2 Nytt planvedtak

 

 i henhold til § 12-4 for forlengelse av gjennomføringsfrist

av opprinnelig private reguleringsplanforslag etter § 12-11, som ikke ble

satt i gang i løpet av fem år etter vedtak av planen.                                                 kr 4 000

 

12.3 Utfylling, endring og oppheving

 

 av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jf. § 12-14, første ledd, jf. punkt 1.

 

12.4 Mindre endringer

 

i henhold til § 12-14, 2. ledd. som behandles i planutvalget                                  kr 8 000

i henhold til § 12-14, 2. ledd. som behandles administrativt                                  kr 3 000

 

12.5 For behandling av tomtedelingsplan

 

            (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling

i planutvalget                                                                                                                 kr 9 000

12.6 Planprogram

 

Ved vedtak om planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og

behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 1.                                           kr 6 000

 

12.7 Konsekvensutredning

           

For planer som kommer inn under Forskrift om konsekvensutredning      (FOR-2005-04-01-276), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for    samlet gebyr.

 

12.8 Ekstra arbeid

 

Om det i forbindelse med planarbeidet må legges ned ekstra arbeid med

konsekvensvurderinger belastes dette etter timer med                                  kr 800 / time

 

12.9 Rådgivning

 

I de tilfeller der kommunen blir engasjert til å utføre rådgivning

utover ordinær saksbehandling inkl. mva                                                            kr 800 / time

 

12.10 Dispensasjon

 

Fra bestemmelser og fastlagte formål i kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringer og reguleringsplaner (PBL § 19-2).

 

 1. Gebyret inkluderer behandlingsgebyr for delingssak i henhold til

betalingsregulativ for behandling av byggesaker, delingssaker og konsesjonssaker.                                                                                                                                                                                                                                                               kr 6 500    

Mindre tiltak som er beskrevet i Plan- og bygningslovens § 20-5 og Saksbehandlingsforskriftens § 4.1 på eksisterende bolig- og hyttetomter som ligger i LNFR-område er unntatt fra dispensasjonsgebyr

Disse sakene er likevel søknadspliktige.

 

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer:

- Alle som får tjenester etter dette regulativ, skal betale gebyr. Gebyr faktureres forslagsstiller (tiltakshaver). Dersom forslagsstiller skriftlig trekker tilbake et forslag til reguleringsplan før det legges ut til offentlig ettersyn, eller dersom et slikt forslag avvises lagt ut til offentlig ettersyn i det faste utvalg for plansaker skal det betales 50 % av behandlingsgebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturatdato.

- Gebyr skal være innbetalt 1. gangs behandling i planutvalget.

- I tillegg til gebyrer etter dette regulativet skal privat forslagsstiller dekke alle utgifter til saksbehandling, herunder avklaringer i forhold til kulturminneloven, konsekvensutredninger, nødvendige tekniske rapporter, kopiering av planer m.m., fram til kommunen fatter vedtak om at planen skal tas opp til behandling eller ikke (vedtak om utlegging til offentlig ettersyn).

- Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.

- Det skal utvises skjønn om gebyr kreves for små endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd, hvis endringen(e) både er delegert til administrasjonen og endringen(e) ikke krever ny tolkning av planformålet.

- Dersom et planforslag har vært avvist av kommunen og nytt revidert planforslag innenfor det samme planområdet fremlegges til ny behandling skal det betales gebyr for det reviderte planforslaget. Gebyret fastsettes til 75 % av ordinært gebyr.

- Ved mindre eller små endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner eller reguleringsbestemmelser må endringene innarbeides i de eksisterende planene/bestemmelsene. Dette skal innarbeides digitalt, der eksisterende planer/bestemmelser forefinnes digitalt.

- Gebyrregulativet tas opp til revisjon annet hvert år. Eventuell indeksregulering vurderes årlig ved budsjettbehandling.

 

 

Kap. 13  Andre gebyrer og leiepriser

13.1 Eiendomsmegleroppdrag

                                                                                                               

 

2016

2017

2018

Gebyr pr. oppdrag

kr  1 700

kr   1 700

kr   1 740

 

 Gebyrene er ekskl. mva.

 

13.2 Fellingsavgifter elg

 

Fellingsavgift for elg følger statens maksimalsatser.

 

13.3 Tjenester utført av kommunalteknisk avdeling

 

       Utstyr/timepriser (ekskl. m.v.a.)                                                                   

 

2016

2017

2018

Lastebil pr døgn

kr  1 311

kr  1 344

kr  1 370

Gravemaskin pr døgn

kr  1 639

kr  1 680

kr  1 714

Minitraktor (Iseki) pr døgn

kr  1 311

kr  1 344

kr  1 370

Pumpeutstyr vannpumpe, kloakkpumpe, høytrykkspyler med div. utstyr pr døgn

 

kr     273

 

kr     280

 

kr     286

Annet utstyr teletiner, gressklipper, aggregat, kompressor, stimkjele m.m. pr døgn

 

kr     436

 

kr     447

 

kr     456

Mannskap pr time

kr     600

kr     615

kr     627

Kango, sveise- og borreutstyr pr døgn

kr     109

kr     112

kr     114

Stakeband 50 m og 25 m pr døgn

kr     109

kr     112

kr     114

Hjelpestarter pr døgn

kr     109

kr     112

kr     114

Nivilerkikkert pr døgn

kr     109

kr     112

kr     114

 

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Overtid   50 %

kr     299

kr     306

kr     312

Overtid 100 %

kr     600

kr     615

kr     627

Overtid 133 %

kr     800

kr     820

kr     836

 

       Overtidstillegg beregnes mellom kl. 16.00 og 07.00 på virkedager.

      Overtidstillegg beregnes fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 07.00.        

 

 

 

13.4 Bevillinger og tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

 

13.4.1 Ambulerende skjenkebevilling

 

 

2016

2017

2018

pr. bevilling

kr     300

kr      310

kr      320

 

13.4.2 Faste bevillinger

 

 

2016

2017

2018

Alkoholavgift serveringssted (minimumsavgift)

kr   1 010

kr   1 035

kr   1 050

 

13.4.3 Prøver

 

 

2016

2017

2018

Kunnskapsprøve i Alkoholloven

kr     300

kr      300

kr      320

Etableringsprøve servering

kr     300

kr      300

kr      320

 

13.4.4 Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

 

 

2018

Årsavgift

Inntil kr           4 500

Innføres fra 1.1.2018 i henhold til Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv., § 24

 

13.5 Satser for betaling av avskrift og kopi av arkivmateriale fra arkivdepot

 

Kulturdepartementet har fastsatt følgende satser gjeldende for avskrift og kopi av arkivmateriale i offentlig arkivdepot:

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

For avskrifter, pr side

kr     159

kr     160

kr     165

For stadfestet kopi, pr side

kr     105

kr     108

kr     110

For ikke-stadfestet kopi, pr side

kr         4

kr         5

kr         6

For fotografi, faktiske kostnader

Faktiske kostnader

 

13.6 Kopieringsavgift

                                                                                                                     

 

2016

2017

2018

Sort/hvit, A4-format*

kr           2

kr           2

kr           3

Farge, A4-format*

kr          5

kr          5

kr          5

Sort/hvit, 2-sidig, A4-format*

kr          3

kr          3

kr          4

Farge, 2-sidig, A4-format*

kr           6

kr           6

kr           7

Sort/hvit, A3-format*

kr          4

kr          4

kr          5

Farge, A3-format*

kr          9

kr          9

kr         10

Sort/hvit, 2-sidig, A3-format*

kr           5

kr           5

kr           6

Farge, 2-sidig, A3-format*

kr         10

kr         10

kr         12

Tillegg for farget papir

 

kr          1

kr          1

Tillegg for stifting

 

kr          1

kr          1

Konvolutt liten

 

kr          5

kr          5

Konvolutt stor

 

kr        10

kr        10

*Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor flertallet av medlemmene kommer fra Tranøy, får redusert prisen for kopiering med 50 %. Det må kunne dokumenteres at minimum 2/3 av medlemmene er fra Tranøy.

 

13.7 Leie av kontormaskiner

 

 

2016

2017

2018

Projektor og lerret pr gang/døgn, i tillegg til evt. lokalleie jfr. kap. 13.9

kr      100

kr      100

kr      110

 

13.8 Korttidsleie av kommunale lokaler pr gang/døgn

 

 

2016

2017

2018

Kommunehuset

 

 

 

 • personalrom, møterom, kontorer

kr      200

kr      200

kr      205

Vikstranda skole:

 

 

 

 • svømmebasseng inkludert dusjer

kr      300

kr      500

kr      510

 • svømmebasseng inkludert dusjer (ideelle organisasjoner med åpen medlemstegning)*

kr      300

kr      300

kr      308

 • gymnastikksal uten dusjer

kr      500

kr      250

kr      256

 • dusjer

kr      250

kr      250

kr      256

 • tilfluktsrom, personalrom, klasserom, musikkrom og andre spesialrom

kr      200

kr      200

kr      205

Stonglandet skole

 

 

 

 • svømmebasseng inkludert dusjer

kr      300

kr      500

kr      510

 • svømmebasseng inkludert dusjer (ideelle organisasjoner med åpen medlemstegning)*

kr      300

kr      300

kr      308

 • gymnastikksal uten dusjer

kr      500

kr      250

kr      256

 • dusjer

kr      250

kr      250

kr      256

 • tilfluktsrom, personalrom, klasserom, musikkrom og andre spesialrom

kr      200

kr      200

kr      205

Stonglandet barnehage

kr      500

kr      500

kr      510

Dansesletta barnehage, Solli

kr      500

kr      500

kr      510

Dansesletta barnehage, avdeling Vangsvik

kr      300

kr      300

kr      308

Tranøy helsesenter: møterom

kr      200

kr      200

kr      205

Omsorgsbolig Stonglandseidet: stue

kr      200

kr      200

kr      205

 

 

 

 

*Jfr. kap. 2.4 Reglement for utleie av kommunale lokaler, bygg og anlegg: Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor flertallet av medlemmene kommer fra Tranøy, får gratis leie til sin ordinære virksomhet. Det må kunne dokumenteres at minimum 2/3 av medlemmene er fra Tranøy. Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning må likevel betale for leie av svømmebassengene og bruk av dusjer.

 

 

 

Kap. 14 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

14.1 Undervisning

      

 

2016

2017

2018

 Personer som har rett og plikt til å delta i opplæring

 gratis

 gratis

 gratis

 Andre personer

 kr            45

kr            45

kr            50

Satsen regnes pr undervisningstime (45 minutt)

 

14.2 Undervisningsmateriell

                                                                                       

 

2016

2017

2018

 Personer som har rett og plikt til å delta i opplæring

 gratis

 gratis

 gratis

 Andre personer

etter kostnad

etter kostnad

etter kostnad

 

 

14.3 Prøver

 

14.3.1 Personer som har rett og plikt til å delta i opplæring

 

 

2016

2017

2018

 1. prøve

 gratis

 gratis

 gratis

 Hel prøve (ny prøve etter 1. prøve)

kr           600

kr           600

kr           600

 Delprøve (ny prøve etter 1. prøve)

kr           250

kr           250

kr           250

 

14.3.2 Andre personer

 

 

2016

2017

2018

 Hel prøve

kr           600

kr           600

kr           600

 Delprøve

kr           250

kr           250

kr           250

 

 

Kap. 15 Tomter i kommunale boligfelt

 

 

2016

2017

2018

Høghågen (Vangsvik); pris pr kvm

 kr       100,00

kr      100,00

kr      100,00

Boligfelt på Rødsand, Stonglandseidet, Solli og Vesterfjell; pris pr kvm (gratis)

kr           0,00

kr           0,00

kr           0,00

 

Tomtene må bebygges innen 2 år etter at avtale/kontrakt er inngått. Kjøper dekker gebyr for oppmåling/målebrev og tinglysing. 

Diverse bestemmelser

A.    Alle gebyrer skal betales til Økonomiavdelingen.

B.     Dersom søker har en forfalt fordring i tidligere sak ved virksomheten, skal gebyr for ny

sak være betalt før, eller garanti være stilt før, behandling påbegynnes.

C.     Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser.

D.    I spesielle tilfelle kan kommunen etter søknad fravike nærværende regulativ. Søknad forelegges komité for plan-, næring og drift for endelig avgjørelse.

E.     Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter utøvet skjønn.

F.      Behandling av søknader etter dette kapitlet forutsetter at saksbehandlingsgebyret er betalt. Det vises til plan- og bygningslovens § 33-1.

G. Det vises til saksbehandlingsforskriftens angående tidsfrister for 

saksbehandlingen. Forskriften angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen. Oversittes behandlingsfristen, reduseres gebyret.

 

Revisjon

Betalingsregulativet tas opp til revisjon hvert år.

Årlig indeksregulering av gebyrsatsene vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen.