Kommunene Berg, Lenvik og Tranøy har et vertskommunesamarbeid om barneverntjenester. Lenvik er vertskommune, og barneverntjenestens kontorer er lokalisert til Finnsnes, 3.etg. Kvistad senter.

Barneverntjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som f.eks helsesøstertjenesten, barnehager, skoler, PPT, NAV og barne-og ungdomspsykiatri.

Barneverntjenestens ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester og består i hovedsak av følgende:

  • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
  • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
  • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet
  • Utrede/lage sosialrapport i forhold til adopsjonssøknad
  • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser.

 Telefonnummer til Lenvik Kommune er 77 87 10 00