Barnevernet har som oppgave å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal søke å avdekke atferds-, emosjonelle og sosiale problemer så tidlig så mulig, og sette inn nødvendige tiltak for å gi barn, unge og familier hensiktsmessig hjelp.

Barneverntjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som for eksempel helsesøstertjenesten, barnehager, skoler, PPT, Nav og barne-og ungdomspsykiatri.

Lenke til vertskommunens hjemmeside:

https://www.lenvik.kommune.no/helse-og-omsorg/plo/Barnevern/