In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Avlasting

Generelt

Tema

Pleie og omsorg

Beskrivelse

Dette er en tidsavgrenset avlastning for personer som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Personen som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsyteren som har "et særlig tyngende omsorgsarbeid". Momenter som tas med i vurderingen er:

 • om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn en person
   

Kriterier/vilkår

Personen som får avlasting, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

 

Eksterne lenker

 
 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Sosialtjenesteloven § 4-2 b
Lov om helsetjenesten i kommunene
Pasientrettighetsloven
Forvaltningsloven

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før saken kan avgjøres vil hjemmetjenesten vurdere dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil du få et besøk i hjemmet. Omsorgsteamet avgjør søknaden.

Samtykkeerklæring må foreligge før innhenting av personopplysninger.
 

Søknadsskjema

Du kan kontakte Sykehjemmets virksomhetsleder på tlf. 991 57775 eller 77874121 for å få hjelp til å søke om avlastning.

Søknadsfrist

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Sykehjemmet
9392 Stonglandseidet
 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.


Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan påklage avgjørelsen. Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Helse og Sosial
Ansvarlig leder: Elin Wilsgård
Saksbehandler/kontaktperson: Lisbeth Solbø
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Lisbeth Solbø

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av Linda Andreassen
 • Opprettet den 02.mai.2011
 • Sist oppdatert den 01.feb.2012
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn