In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

98 elg felt i Tranøy og omegn i 2013

Tranøy kommune tildelte til sammen 132 dyr til valdene i 2013. Deretter valgte ett av valdene å tildele færre dyr (16) til sine jaktfelt enn den kommunale tildelingen. I praksis ble det derfor tildelt 116 dyr i Tranøys forvaltningsområde i år.

Tranøys forvaltningsområde er på 455 600 dekar. Av dette tilhører 126 200 dekar Levik og Berg.  Det ble felt 98 elg i forvaltningsområdet i 2013. Det er i praksis en fellingsprosent på 84, noe som kan betraktes som bra. De felte dyrene fordeler seg etter alder med 43,9 % kalv, 32,4 % ungdyr og 25,5 % eldre dyr. Av dette var 54, 1 % hanndyr og 45,9 % hunndyr. Uttaket av eldre ku bør være minst 15 %. I 2013 ble det tatt ut 13,3 %.

Kommunens målsetting er at sett elg per jegerdagsverk skal være maks 0,5. Data for sett elg per jegerdagsverk varierer veldig fra vald til vald, fra 0,3 i sør til 0,8 i nord.

Tranøy kommune har i 2013  hatt fokus på å rette opp forholdet mellom kyr og okser som bør stabiliseres rundt et forhold på 1,5 – 2. Etter jaktsesongen 2012 var dette forholdet ca. 3. Gjennom jaktsesongen 2013 viser datamaterialet at ku/okse-forholdet er ca. 2,3. Til sammenligning er dette forholdet mye lavere i Troms fylke og i 2013 var det 1,6.

Et annet mål er at kalv per kalvku skal være minimum 1,35. I foregående år har dette vært bra: 1,4, men i 2013 viser statistikken mindre enn 1,2. Det trengs flere års observasjoner for å si om nedgangen er en trend eller at det er tilfeldig eller feil i materialet. Hvis nedgangen  er en realitet, kan det ha med at området har få okser i forhold til fertile kyr.

Ønsker du flere data, kan du finne det meste i Hjorteviltregisteret http://www.hjorteviltregisteret.no/

Elg på vinterbeite. Foto: Oddvar OlsenHovedmålsetting for hjorteviltforvaltning i Tranøy (og Lenvik) 2013 - 2017

Det er et overordnet mål at den kommunale hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandens og leveområdenes produktivitet og biologiske mangfold. Kommunene skal sikre at bestanden av elg ikke er så stor at den forårsaker uakseptable effekter på andre samfunnsinteresser. Med samfunnsinteresser menes for eksempel hensyn til trafikk, landbruk, boligområder, private hageeiere og friluftsliv.

Delmål

Elgstammen skal tilpasses vinterbeitet slik at beiteskadene holdes på et akseptabelt nivå. Beitetrykket på de viktigste beiteartene; rogn, osp, selje og vier innenfor de sentrale vinterbeiteområdene, skal i gjennomsnitt ikke overstige 40 % av siste års skudd, telt like før neste års skudd bryter ut. Ved overbeiting må beitepresset reduseres raskt for å unngå negative langtidsvirkninger på elg og miljø.

Målsettinger i forhold til stammens sammensetning og produksjon.

  • Elgstammen skal i gjennomsnitt ikke ligge over 0,5 Sett elg pr. jegerdagsverk.
  • I perioden bør ku/okse forholdet stabiliseres rundt 1,5 – 2
  • I perioden bør sett kalv pr. kalveku ligge på minimum 1,35
  • I perioden bør uttaket av eldre ku ligge på minimum 15 %

Planforutsetning for elgbestanden
Data for Sett elg representerer det viktigste faglige fundament for den løpende forvaltningen av elgstammen. Resultat av Sett elg-skjemaer, beiteregistreringer, tellinger, fellingsstatistikk og irregulær avgang, samt skadesituasjonen vil derfor være avgjørende for tiltak og jaktuttak. Kommunene skal aktivt bruke hjorteviltregisteret, samt søke å skaffe bedre statistikkgrunnlag for blant annet slaktevekter, og gjennom dette forbedre forvaltningen av elgstammen.

Interkommunalt samarbeid
Det skal være et nært samarbeid med nabokommunene/viltregionene i elgforvaltningen. Den enkelte kommune har et ubetinget ansvar for utviklingen i egen kommune, men det bør tilstrebes likhet i vurderingen av målsetning, og utøvelse av jakten.

Foto elg: Oddvar Olsen

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 06.des.2013
  • Sist oppdatert den 06.des.2013
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn